This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Zbyt powolne krążenie cieczy chłodzącej

Objawy. Wskutek niedomagania pompy wody (przypadek stosunko­wo bardzo rzadki) krążenie wody chłodzącej jest niedostateczne (tylkodzięki obiegowi termosyf o nowemu). W takim przypadku silnik prze­grzewa się (termometr lub lampka kontrolna sygnalizują wrzenie cieczychłodzącej), chociaż rdzeń chłodnicy jest stosunkowo chłodny (w okre­sie zimy może nastąpić zamrożenie chłodnicy). Po zdjęciu pokrywy wle­wu chłodnicy łatwo stwierdza się, że przepływ wody przez rdzeń chłodnicy jest bardzo słaby lub w ogóle nie daje się zauważyć. Przyczyny. Przypadki uszkodzenia prawidłowo użytkowanej pom­py wody są w praktyce warsztatowej bardzo rzadkie. Uszkodzenie pom­py wody jest prawdopodobne tylko w razie zamarznięcia w niej wody (przymarznięcia łopatek wirnika do kadłuba pompy).Wyjątkowo zdarzają się przypadki zablokowania pompy wody wsku­tek zerwania gwintu lub ścięcia klina i obluzowania się wirnika na wałku pompy. We wszystkich wspomnianych przypadkach unieruchomienie wirnika może spowodować urwanie się wałka pompy wody, lecz w praktyce tylko w razie jej napędzania za pomocą kół zębatych lub łańcucha, a nie pasa klinowego.Nieprawidłowe działanie pompy może być również następstwem nie­domagań napędu wentylatora.Naprawa. Jeżeli woda zamarzła w pompie, trzeba silnik rozgrzać. Uszkodzone części pompy wody (albo lepiej całą pompę) należy wymienić na nowe.

Czynności obsługowo-naprawcze

W czasie wykonywania podwoziowych prac obsługowo-naprawczych nie wolno uruchamiać silnika ani dokonywać naprawy instalacji elektrycznej, gdyż może nastąpić przypadkowe włączenie biegu i ruszenie z miejsca lub przypadkowe włączenie rozrusznika. Podczas wykonywania prac wyma­gających zwiększonego wysiłku fizycznego należy stosować specjalne u-rządzenia’ gwarantujące bezpieczne wykonanie zamierzonych czynności obsługowo-naprawczych (wózki, podnośniki, urządzenia dźwigowe). Podnoszenie ciężkich (kanciastych) elementów pojazdu samochodowego przy użyciu wciągu przez opasywanie ich łańcuchem jest wzbronione. Ogniwa opasującego łańcucha mogą niekiedy ustawić się w ten sposób, że jedno z nich zaczepi o drugie. Podczas podnoszenia ogniwo może się na­gle zwolnić i spowodować nagły uskok (nagłe opuszczenie się) podnoszo­nego elementu, z czym związane jest niebezpieczeństwo zerwania łańcu­cha i skaleczenia pracownika, jak również uszkodzenia podnoszonego ele­mentu. Do czynności tych należy używać lin stalowych lub konopnych, uprzednio sprawdzonych.Nie wolno przebywać pracownikom pod nie zabezpieczonymi pojazdami lub zespołami pojazdu, wiszącymi na dźwigu lub opierającymi się tylko na podnośniku.Podczas wykonywania podwoziowych prac obsługowo-naprawczych na stanowisku bezkanałowym pracownik musi niekiedy pracować w pozycji leżącej (na leżance z podgłówkiem). Jeżeli w pobliżu przejeżdżają inne samochody, pracownik powinien leżeć wzdłuż samochodu, unikając wy­stawiania nóg poza gabaryt samochodu. Pracownik powinien tak się uło­żyć (na plecach) pod samochodem, aby ręce lub narzędzia dotykały części samochodu na wysokości piersi, a nigdy na wysokości twarzy, gdyż grozi­łoby to zaprószeniem oczu. Do prac obsługowo-naprawczych należy uży­wać lamp przenośnych o napięciu obniżonym do 24 V, co wymaga stoso­wania odpowiednich transformatorów.

Stanowiska obsługowo-naprawcze

Dla modelu stacji obsługi o ograniczonym zakresie prac w zajezdni na 100 pojazdów samochodowych są przewidziane stanowiska uniwersalne do wykonywania wszystkich rodzajów obsługi technicznej, obsług sezono­wych oraz napraw bieżących.W tym modelu stacji obsługi powinny być trzy stanowiska uniwersalne, w tym dwa kanałowe, nie licząc odrębnych stanowisk sprzątania i mycia pojazdów samochodowych.Stanowiska kanałowe do prac obsługowo-smarowniczych powinny być wy-sażone w’ dźwignik kanałowy, zawieszony na brzegach kanału, zaś stano­wisko obsługowo-naprawcze w przejezdny dźwignik hydrauliczny, umie­szczony w kanale.W stacji obsługi o ograniczonym zakresie prac nie są przewidziane urzą­dzenia do transportu głównego.Powierzchnia hali obsługowo-naprawczej powinna wynosić 165 m2 (11X X15 m). Zagospodarowanie powierzchni pokazano na rysunku 17.1. Wymagania budowlane: wysokość 4,0 m, oświetlenie naturalne 0,15—0,20; podłoga i ściany do wysokości 1,5 m zmywalne, podłoga olejoodporna. Wymagania instalacyjne:1 gniazdko dawcze 220/380 V, 11,8 kW,2 gniazdka dawcze 220/380 V, 1,0 kW,4 gniazdka dawcze 220 V, 0,5 kW,4 gniazdka dawcze 24 V,3 punkty odbioru sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,6-^1,0 MPa (6-f-lO at),1 punkt odbioru wody o ciśnieniu sieciowym i zlew,2 kratki ściekowe (z osadnikiem),3 wyciągi spalin ze stanowiska obsługowo-naprawczego,wentylacja ogólna, wywiew-nawiew 6-MO-krotny/h,temperatura w pomieszczeniu 15°C.

Zaolejenie tarczy sprzęgła

Objawy. Najczęściej o zaolejeniu okładzin tarcz sprzęgła świadczy poślizg i grzanie się sprzęgła (z wywietrzników w obudowie sprzęgła wydobywa się dym, w powietrzu czuć specyficzny zapach), choć luz pedału sprzęgła jest prawidłowy. W dalszej konsekwencji grozi to spa­leniem okładzin. Objawy towarzyszące — patrz punkt poprzedni.Przyczyny. Powodem zaolejenia okładzin tarczy sprzęgła jest zwy­kle przedostawanie się oleju ze skrzyni korbowej silnika lub skrzynki biegów przez uszczelniacze tylnego łożyska wału korbowego lub wałka wejściowego skrzynki biegów. W razie wystąpienia tego rodzaju prze­cieków olej zbierający się na dnie obudowy sprzęgła powinien wyciekać przez specjalny otwór ściekowy, znajdujący się w najniższej części obu­dowy. Jeżeli otwór ściekowy ulegnie zaślepieniu (np. przez zanieczysz­czenia), olej przedostający się do obudowy sprzęgła gromadzi się w co­raz większej ilości i następnie wskutek rozpryskiwania przez wirujące koło zamachowe zanieczyszcza okładziny tarczy sprzęgła.Naprawa. Zaolejenie okładzin ciernych usuwa się przez dokładne przemycie okładzin, współpracujących z nimi powierzchni i tarcz sprzę­gła naftą, benzyną lub płynem TRI. Jeżeli zabieg taki nie daje wyni­ków, najlepiej okładziny tarczy wymienić. Zaolejone sprzęgło można próbować przemyć wstrzykując benzynę przez wywietrzniki lub spe­cjalny otwór kontrolny i obracając jednocześnie wał korbowy silnika korbą rozruchową. Sprzęgło powinno być przy tym częściowo wyłą­czone. Benzyna gromadząca się w dolnej części obudowy powinna spły­wać przez otwór ściekowy. Jeżeli zabieg taki nie daje wyników, należy sprzęgło rozebrać i sprawdzić stan oraz stopień zużycia okładzin (patrz punkt poprzedni).Wskazania. Podczas każdego przeglądu technicznego pojazdu nale­ży czyścić otwór ściekowy w obudowie sprzęgła, znajdujący się pod kołem zamachowym. Trzeba pamiętać, że zbyt wysoki poziom oleju w skrzynce biegów powoduje przeciekanie oleju do sprzęgła. Luźnej zawleczki osadzonej niekiedy w otworze ściekowym nie należy usuwać, ponieważ drgając oczyszcza ona samoczynnie otwór.

Zatarcie się sworznia zwrotnicy

Objawy. Wskutek zatarcia sworznia zwrotnicy koło kierownicy obraca się ze znacznymi oporami.Przyczyny. Sworzeń zwrotnicy może ulec zatarciu tyiko wskutek silnego zanieczyszczenia jego łożysk w razie niedostatecznego ich sma­rowania.Naprawa. Najpierw trzeba spróbować usunąć skutki zatarcia sworz­nia zwrotnicy przez nasmarowanie jego łożysk. Jeżeli to nie daje rezul­tatów, należy zwrotnicę rozebrać, przemyć i dopiero potem posmarować sworznie i tulejki. Części wykazujące jakiekolwiek uszkodzenia trzeba od razu wymienić na nowe.