Akumulatornia

Trwałość akumulatora zależy od sposobu jego eksploatacji oraz jakości obsługi technicznej.Akumulator może w eksploatacji być nadmiernie lub niedostatecznie ła­dowany, pracować w trudnych warunkach drogowych i terenowych, w środowisku o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, może znaleźć się w warunkach nieprawidłowej obsługi technicznej.Sprawną pracę akumulatora i odpowiedni dla niego okres trwałości eks­ploatacyjnej uzyskuje się przez prawidłowo i sprawnie wykonywaną ob­sługę techniczną.Do zakresu prac akumulatorni należy:wykonywanie obsługi technicznej akumulatorów wmontowanych do samochodu,przegląd, usuwanie drobnych usterek i ładowanie akumulatorów. Obsługa akumulatora wmontowanego do samochodu obejmuje:sprawdzenie zamocowania w miejscu jego osadzenia,sprawdzenie połączeń przewodów elektrycznych z końcówkami aku­mulatora,pomiar ciężaru właściwego elektrolitu,ochronę połączeń elektrycznych przed korozją.Akumulatory z elektrolitem o ciężarze właściwym poniżej 1,230 wymagają wymontowania z.samochodu i skierowania do akumulatorni. Akumulator przysłany do akumulatorni podlega dokładnym oględzinom, dokonuje się pomiarów każdego ogniwa oddzielnie oraz działania akumulatora w cało­ści.Jeśli chodzi o proces ładowania, to konieczne jest obserwowanie tempe­ratury środowiska, w którym pracuje samochód. Temperaturę środowiska do +20°C przyjmuje się jako normalną. W temperaturze do +20°C cię­żar właściwy elektrolitu zmienia się o cztery tysięczne (0,004) na każde6°C i dlatego w temperaturze powyżej + 20°C ciężar właściwy elektro­litu należy odpowiednio podwyższyć, a w temperaturze poniżej + 20°C obniżyć.Ciężar właściwy elektrolitu korygować można również przyjmując waha­nia jego ciężaru wynoszące siedem tysięcznych (0,007) za każde 10°C. W tym przypadku dodaje się po 0,007 za każde 10°C dla temperatury po­wyżej + 20 C i po tyle samo odejmuje za każde 10°C dla temperatury poniżej + 20°C. Dla przykładu:dla temperatury +20°C: JR = 1,260 +dla temperatury — 10°C: R — 1,260 —50-20 1020 + 10 100,007 = 1,281•0,007 = 1,239W stacjach obsługi są stosowane coraz częściej urządzenia do szybkiego ładowania akumulatorów (rys. 11.19, 11.20, 11.21). Natężenie prądu w tych urządzeniach dochodzi do 100 amperów, a ładowanie trwa 30-^-40 minut.Należy mieć na uwadze, że ładowanie prądem o dużym natężeniu w połą­czeniu z temperaturą elektrolitu przekraczającą 50°C jest szczególnie szkodliwe dla akumulatora. Ponadto ładowanie akumulatora w tak inten­sywny sposób nie jest kompletne. Akumulator może być W pełni nałado-wany tylko wówczas, gdy po szybkim ładowaniu przez krótki okres, zo­stanie on doładowany przez dłuższy okres prądem o niskim natężeniu. W stacji obsługi o pełnym zakresie prac obsługowo-naprawczych akumu-latornia powinna się składać z trzech pomieszczeń:— do przechowywania prostowników i wykonywania oględzin zewnętrz­nych akumulatora,do przechowywania przyrządów, narzędzi i materiałów pomocniczych,do ładowania akumulatorów.Zaplanowanie pomieszczeń akumulatorni pokazuje rysunek 11.22. W sta­cjach obsługi o niepełnym zakresie prac obsługowo-naprawczych prosto­wnik prądu może być umieszczony poza akumulatornią, natomiast pozo­stałe dwa pomieszczenia są nieodzowne.Urządzenie przewoźne do ładowania akumulatorów i inne urządzenia aku­mulatorni są omówione w rozdziale 13.3.Wykaz aparatów i narzędzi potrzebnych do obsługi akumulatorni zawiera tablica 11.2.

Comments

comments