BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Obowiązujące przepisy prawne wymagają, aby w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze i naprawie pojazdów samochodowych były przestrzegane:ustalenia i normatywy dotyczące budowy zajezdni i stacji obsługi oraz odpowiedniego przystosowania powierzchni do wykonywania wszystkich rodzajów prac obsługowo-naprawczych i towarzyszących im rzemiosł spe­cjalistycznych, pomieszczeń warsztatowych i magazynów, instalacji elek­trycznych, ogrzewczych, wodociągowych, wentylacyjnych, oświetlenio­wych itd.,przepisy dotyczące wyposażenia socjalnego, jak szatnie, łaźnie, natry­ski, pokoje śniadaniowe,zabezpieczenia, zapewniające bezpieczeństwo pracy przy robotach ob-sługowo-naprawczych,konserwacja urządzeń, zwłaszcza urządzeń dźwigowych i ciśnienio­wych, zabezpieczenie pracy przy obrabiarkach,ochrona osobista, jak odzież ochronna, okulary, obuwie, kaski, przył­bice spawaczy,ochrona przeciwpożarowa,wyposażenie sanitarne i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Prze­pisy bhp dotyczące budowy zajezdni i stacji obsług powinny być prze­strzegane przez projektujących i budowniczych nowych zajezdni, a także przez pracowników kieruj4cych adaptacją istniejących budynków na po­trzeby stacji obsługi lub warsztatu naprawczego pojazdów samochodo­wych.Zapewnienie bezpiecznej pracy przy robotach obsługowo-naprawczych i na obrabiarkach dotyczy bezpośrednio zainteresowanych robotników oraz pracowników średniego nadzoru technicznego.Podstawowym warunkiem, umożliwiającym bezpieczne wykonywanie pra­cy, jest stałe utrzymywanie odpowiedniego porządku we wszystkich po­mieszczeniach. Plamy rozlanego oleju, śruby, części samochodowe i od­pady materiałów pozostawione na podłodze stanowią duże niebezpieczeń­stwo pośliźnięcia się lub potknięcia pracowników, którzy zaabsorbowani pracą, mogą nie zwrócić na nie uwagi. Powierzchnia podłogi stacji ob­sługi, którą przeważnie jest beton, ma właściwość przyklejania zaoliwio-nych cząstek brudu i piasku, które z czasem tworzą grube i nierówne „na­roślą”, niebezpieczne zwłaszcza na schodach prowadzących do kanałów. Niezbędne jest więc okresowe (np. co tydzień) zeskrobywanie powstałego brudu, w celu uzyskania równej i gładkiej powierzchni podłóg i schodów w stacji obsługi oraz szorowanie tych powierzchni z użyciem środków che­micznych i przy pomocy ostrych szczotek (np. ryżowych). Poradniki po­dają różne sposoby zabezpieczania kanałów na stacji obsługi przez zasto­sowanie pokrycia z desek lub zdejmowanej bariery dookoła kanału. Jed­nak zabezpieczenia takie nie zdają egzaminu, gdyż w praktyce stanowiska kanałowe są przeważnie zajęte przez samochody, a zdjęte ochrony leżą obok na podłodze i utrudniają przejście, stwarzając dodatkowe niebezpie­czeństwo potknięcia. Dlatego lepiej jest pozostawić kanały bez zabezpie­czenia, a pracownicy przyzwyczają się do otwartych kanałów i będą uwa­żali na nie w czasie pracy, zwłaszcza jeżeli obrzeża tych kanałów będą pomalowane białą farbą i utrzymane w czystości. Jedynie kanały wyłą­czone z użytkowania na dłuższy okres należy odpowiednio zabezpieczyć. Odrębnym zagadnieniem związanym z bezpieczeństwem pracy jest uży­wanie narzędzi w dobrym stanie technicznym. Należy przeprowadzać okre­sowe kontrole narzędzi, zarówno w skrzynkach monterskich, jak i w wy­pożyczalni narzędzi; narzędzia uszkodzone lub zużyte powinno się kaso­wać lub oddawać do naprawy. Konieczne jest zapobieżenie wyjmowaniu narzędzi „złomowanych” ze złomu przez pracowników w celu ponownego ich używania. W czasie pracy należy zwrócić uwagę, aby narzędzia były używane zgodnie z ich przeznaczeniem, np. wkrętaka nie powinni robot­nicy używać zamiast łyżki do zdejmowania opon, a młotka i przecinaka do odkręcania nakrętek.W szczególności istotną sprawą również z punktu widzenia bezpieczeń­stwa pracy jest stosowanie pełnych zestawów narzędzi specjalnych wg za­leceń fabrycznych — wyklucza to bowiem używanie siły do wykonania poszczególnych operacji.

Comments

comments