Bezpieczeństwo na stanowiskach obsługowo-naprawczych

Wprowadzenie pojazdu na stanowiskoWprowadzając pojazd na stanowisko obsługowo-naprawcze należy prze­strzegać następujących zasad.Przed wprowadzeniem pojazdu samochodowego na stanowisko obsłu­gowo-naprawcze należy upewnić się, czy nie zagraża to bezpieczeństwu innych osób. Wprowadzać może tylko kierowca, który jest odpowiedzial­ny za pojazd, lub monter posiadający pozwolenie na prowadzenie pojazdów na drogach publicznych, oraz upoważnienie kierownika zakładu do pro­wadzenia pojazdów na terenie zajezdni. Zabronione jest wprowadzanie pojazdu samochodowego na stanowisko obsługowo-naprawcze kanałowe, jeżeli w kanale znajdują się pracownicy.Nie wolno pracować przy pojeździe zabłoconym lub ociekającym wo­dą, ze względu na możliwość zaprószenia oczu, jak też zanieczyszczenia kanału i ubrania pracownika.W czasie wprowadzania pojazdu samochodowego na stanowisko obsłu-gowo-naprawcze wewnątrz pojazdu nie mogą znajdować się inne osoby oprócz prowadzącej pojazd. Pracownik wskazujący kierunek jazdy powi­nien stać z boku, tak aby nie został potrącony przez pojazd lub, w razie nagłego szarpnięcia do przodu, przyciśnięty do ściany przeciwległej czy też innego pojazdu samochodowego.Po wprowadzeniu pojazdu na stanowisko obsługowo-naprawcze należy natychmiast unieruchomić silnik.Samochodu z uszkodzonym układem napędowym nie należy wprowa­dzać do pomieszczeń obsługowo-naprawczych przez pchanie. Dopuszczal­ne jest jedynie holowanie samochodu na holu sztywnym.Samochód z uszkodzonym układem napędowym powinno się wprowa­dzać na stanowisko obsługowo-naprawcze przez wciąganie lub przetacza­nie przy pomocy kilku pracowników, z tym że za kierownicą samochodu powinien być w tym czasie uprawniony pracownik.Samochód należy tak ustawić na stanowisku obsługowo-naprawczym, aby pracownicy zatrudnieni w kanale mieli swobodne wejście i wyjście.Należy bezwzględnie przestrzegać zakazu jeżdżenia na zderzakach i stopniach samochodów w czasie jazdy na terenie zajezdni i w czasie wpro­wadzania pojazdu na stanowisko.Praca silnika w pomieszczeniach jest dozwolona tylko w tym przypad­ku gdy do rury wylotowej podłączony jest wyciąg spalinowy lub gdy na danym stanowisku działają podłogowe wyciągi spalin w stopniu wystar­czającym do zabezpieczenia przed rozchodzeniem się spalin w pomiesz­czeniu.

Comments

comments