Brak lub niedostateczna ilość oleju w układzie smarowania

Objawy. Jeżeli poziom oleju w misce olejowej silnika jest zbyt niski, zwykle można zaobserwować następujące objawy:pulsowanie ciśnienia w układzie smarowania, przegrzewanie się silnika,stukanie i inne nietypowe odgłosy.Wymienione objawy są tym wyraźniejsze, im niższy jest poziom oleju w misce olejowej silnika. Dotyczy to zwłaszcza skutków zapowietrze­nia się pompy oleju, czyli pulsowania ciśnienia w układzie smarowania oraz nasilenia stuków. Jeżeli wskutek znacznego obniżenia się poziomu oleju lub braku oleju w misce olejowej pompa przestaje tłoczyć olej do układu smarowania, zanika w nim zupełnie nadciśnienie i pracującynadal silnik gwałtownie przegrzewa się, a w końcu ulega rozległym uszkodzeniom (w wyniku wytopienia się panewek, zatarcia tłoków w cylindrach itd.). Z tego względu w razie wyraźnego obniżenia się ciśnienia oleju w układzie smarowania (orientacyjnie poniżej 1 kG/cm2)należy natychmiast zatrzymać sil-nik, ponieważ w krótkim czasie może on ulec zniszczeniu. Przyczyny. Brak oleju lub zbyt niski poziom oleju w misce olejowej silnika jest najczęściej skutkiem następujących przyczyn:zaniedbanie uzupełniania ubyt­ków oleju wynikających z je­go nadmiernego zużycia (np. wskutek nadmiernego zużycia gładzi cylindrów i pierścieni tłokowych);wyciekanie oleju przez nie­szczelności (np. w razie uszko­dzenia uszczelki miski olejo­wej);uszkodzenie miski olejowej (zwichrowanie lub pęknięcie), np. pod­czas nieostrożnego przejeżdżania przez przeszkody (patrz punkt 2.2.9); olej może wyciekać z miski olejowej również w razie utrzy­mywania się nadciśnienia w skrzyni korbowej, np. wskutek zaślepie­nia wywietrznika (drewnianym korkiem, szmatami itp., co często zdarza się niedoświadczonym kierowcom, w razie zgubienia po­krywki) lub zanieczyszczenia filtru w układzie przewietrzania sil­nika.Sprawność układu przewietrzania silnika należy sprawdzać podczas każdego przeglądu silnika. Przewody i zawór układu prze­wietrzania powinny być co jakiś czas oczyszczane z osadów smolistych.Naprawa. Jeżeli silnik wykazuje objawy przegrzania, należy spraw­dzić poziom oleju w misce olejowej silnika i w razie potrzeby uzupełnić niedobór. Absolutnie nie wolno kontynuować jazdy przed wykryciem i usunięciem powodu przegrzewania się silnika (np. nieprawidłowe ustawienie zapłonu, poślizg lub zerwanie paska wentylatora itp.). Jeśli stwierdzono zbyt niski poziom wody lub jej wrzenie w chłodnicy, wów­czas po uzupełnieniu ubytków wody (podczas jałowego biegu silnika) należy ponownie sprawdzić poziom oleju w misce olejowej silnika.Jeżeli niedostateczne smarowanie w wyniku zbyt niskiego poziomu oleju w misce olejowej wywoływało odgłosy o charakterze stukania panewek, silnika nie wolno uruchamiać, lecz samochód należy przyho­lować do garażu lub najbliższego zakładu naprawczego, w którym trze­ba sprawdzić, czy panewki się nie nadtopiły.Identyczne postępowanie obowiązuje w przypadku zatarcia się tło­ków.Wykryte nieszczelności powodujące wyciek oleju z miski olejowej silnika trzeba natychmiast usunąć, np. przez dociągnięcie nakrętek lub śrub na złączach przewodów, albo przez wymianę uszkodzonej uszczelki na nową.Wskazania. — Przed każdym wyjazdem (przegląd codzienny) oraz w czasie postojów należy sprawdzić poziom oleju w misce olejowej sil­nika i w razie stwierdzenia obniżenia się poziomu natychmiast uzupeł­nić ubytek oleju.— Podczas jazdy trzeba zwracać baczną uwagę na wysokość ciśnie­nia oleju w układzie smarowania. W razie stwierdzenia spadku ciśnie­nia poniżej dopuszczalnej granicy (około 1 kG/cm2) należy bezwzględnie przerwać natychmiast jazdę i zatrzymać silnik.

Comments

comments