Czynności kontrolno-przeglądowe

Do grupy czynności kontrolno-przeglądowych należy zaliczyć wszy­stkie te zabiegi, które polegają na zewnętrznych oględzinach wszystkich połączeń i umocowań występujących w samochodzie. Zluzowanie tych połączeń i umocowań następuje w wyniku działania obciążeń dyna­micznych, wywołanych warunkami pracy pojazdu. Czasami wskutek wzajemnego przesuwania się łączonych części następuje ścięcie elemen­tów łączących i konieczność ich wymiany lub uzupełnienia. Podczas sprawdzania połączeń sprawdza się, czy nie zostały one poluzowane, a gdy to nastąpiło — należy bezwzględnie takie umocowanie wzmocnić przez dociągnięcie.W zależności od warunków pracy, przeznaczenia i właściwości kon­strukcyjnych danego połączenia, przegląd połączeń przeprowadzamy oceniając ich stan pod względem wytrzymałościowym (połączenia ze­społów, np. skrzynki biegów do sprzęgła, umocowanie resorów itp.), bezpieczeństwa ruchu (połączenie przewodów hamulcowych, drążków układu kierowniczego itp.) oraz odnośnie zachowania szczelności i moż­liwości wycieków (połączenia układu paliwowego, chłodzenia, smaro­wania i inne).Połączenia wytrzymałościowe sprawdza się przez skrupulatny prze­gląd zewnętrzny elementów łączących i ich zabezpieczeń przed odkrę­caniem (podkładki sprężyste, blaszki ograniczające nakrętki, zawlecz­ki. Sprawdzenie niektórych bardziej odpowiedzialnych po­łączeń przeprowadza się przez próbne dokręcanie. Sprawdzając połą­czenia należy posługiwać się w miarę możliwości kluczami oczkowymi lub płaskimi, znajdującymi się w takim stanie, aby gwa­rantowały one wykonanie prac bez niszczenia narzędzi, nakrętek lub śrub.Wszelkie luzy są przy takiej kontroli łatwo zauważalne. Zauważalny jest również nadmierny luz osiowy wału kierownicy w postaci małych ruchów osiowych koła kierownicy względem rury kolumny kierownicy. Zauważone luzy należy usunąć, z tym że w mechanizmie kierowniczym reguluje się wpierw naciąg łożysk (jeżeli taka regulacja jest konieczna), a potem dopiero zazębienie, np. ślimaka globoidalnego z rolką.Kontrola szczelności układu zasilania polega na sprawdzeniu wystę­powania wycieków paliwa na zewnątrz.Kontrola szczelności układu hamulców hydraulicznych polega na na­ciśnięciu na pedał hamulca i utrzymywaniu nacisku w czasie dwóch minut. Jeżeli pedał przesuwa się, oznacza to albo wyciek płynu hamul­cowego na zewnątrz układu, albo nieszczelność tłoczka w pompie ha­mulcowej (jeżeli wycieku na zewnątrz nie stwierdzono).Dodatkowo należy sprawdzić szczelność samej pompy hamulcowej. Wyciek przy tylnej stronie tłoka (do osłony gumowej) oznacza nie­szczelność pierścienia gumowego tłoka pompy.

Comments

comments