Czynności obsługowo-naprawcze

W czasie wykonywania podwoziowych prac obsługowo-naprawczych nie wolno uruchamiać silnika ani dokonywać naprawy instalacji elektrycznej, gdyż może nastąpić przypadkowe włączenie biegu i ruszenie z miejsca lub przypadkowe włączenie rozrusznika. Podczas wykonywania prac wyma­gających zwiększonego wysiłku fizycznego należy stosować specjalne u-rządzenia’ gwarantujące bezpieczne wykonanie zamierzonych czynności obsługowo-naprawczych (wózki, podnośniki, urządzenia dźwigowe). Podnoszenie ciężkich (kanciastych) elementów pojazdu samochodowego przy użyciu wciągu przez opasywanie ich łańcuchem jest wzbronione. Ogniwa opasującego łańcucha mogą niekiedy ustawić się w ten sposób, że jedno z nich zaczepi o drugie. Podczas podnoszenia ogniwo może się na­gle zwolnić i spowodować nagły uskok (nagłe opuszczenie się) podnoszo­nego elementu, z czym związane jest niebezpieczeństwo zerwania łańcu­cha i skaleczenia pracownika, jak również uszkodzenia podnoszonego ele­mentu. Do czynności tych należy używać lin stalowych lub konopnych, uprzednio sprawdzonych.Nie wolno przebywać pracownikom pod nie zabezpieczonymi pojazdami lub zespołami pojazdu, wiszącymi na dźwigu lub opierającymi się tylko na podnośniku.Podczas wykonywania podwoziowych prac obsługowo-naprawczych na stanowisku bezkanałowym pracownik musi niekiedy pracować w pozycji leżącej (na leżance z podgłówkiem). Jeżeli w pobliżu przejeżdżają inne samochody, pracownik powinien leżeć wzdłuż samochodu, unikając wy­stawiania nóg poza gabaryt samochodu. Pracownik powinien tak się uło­żyć (na plecach) pod samochodem, aby ręce lub narzędzia dotykały części samochodu na wysokości piersi, a nigdy na wysokości twarzy, gdyż grozi­łoby to zaprószeniem oczu. Do prac obsługowo-naprawczych należy uży­wać lamp przenośnych o napięciu obniżonym do 24 V, co wymaga stoso­wania odpowiednich transformatorów.

Comments

comments