Czynności porządkowe

W czasie użytkowania samochodu jest on narażony na różne warunki eksploatacyjne, klimatyczne i drogowe. W wyniku tego podwozie samo­chodu zostaje zanieczyszczone błotem, które utrudnia przeprowadzenie obsługi. Nadwozie pojazdu pokrywa się warstwą kurzu, skrzynie ładun­kowe samochodów ciężarowych zostają zanieczyszczone resztkami prze­wożonych ładunków, lakier nadwozi samochodów osobowych ulega za­kurzeniu, rysuje się, matowieje, obicia brudzą się, kurzą itd.W celu utrzymania właściwego stanu powłoki lakieru nadwozia oraz umożliwienia dokładnego przeglądu samochodu poddaje się go obsłu­dze zewnętrznej, a więc sprzątaniu, odkurzaniu, myciu, suszeniu, po­lerowaniu itp.Czyszczenie pojazdu polega na usunięciu śmieci i pyłu z nadwozia, kabiny kierowcy i skrzyni ładunkowej, wytarciu (odkurzeniu) siedzeńi oparć, szyb itp. zabiegach. Samochody specjalne i specjalizowane (np. do przewozu mięsa, pieczywa, sanitarne itp.) okresowo są myte we­wnątrz i poddawane dezynfekcji wnętrza.Wnętrze nadwozia najlepiej jest czyścić odkurzaczem. Oczyszczanie należy rozpocząć od wyjęcia dywaników podłogi i wymiecenia śmieci, a kończyć ułożeniem czystych dywaników.W razie konieczności użycia benzyny do usuwania plam należy sto­sować jedynie benzynę ekstrakcyjną (inna może zostawić plamy) lub płyn TRI.W celu usunięcia z zewnętrznej części samochodu kurzu i błota samo­chód myje się najczęściej czystą wodą. Do mycia samochodów osobo­wych stosuje się często wodę ciepłą z dodatkami środków chemicznych (tzw. roztwory myjące). Roztwory myjące zmniejszają napięcie po­wierzchniowe warstwy wody i rozpuszczają tłuste zanieczyszczenia, tworząc łatwo zmywalne zawiesiny.Mycie zaleca się przeprowadzać, szczególnie w przypadku zabłocenia samochodu, bezpośrednio po powrocie z drogi, gdyż błoto wówczas naj­łatwiej daje się usunąć. Błoto wyschnięte musi zostać rozmiękczone i dopiero wtedy usunięte. Przed przystąpieniem do mycia pojazdu na-leży zabezpieczyć osprzęt elektryczny i wnętrze samochodu przed zale­waniem wodą.Mycie, szczególnie samochodów osobowych, należy przeprowadzać w miejscu nie nasłonecznionym, ponieważ promienie słoneczne powo­dują szybkie wysychanie kropel wody, które pozostawiają plamy. Tem­peratura otoczenia w czasie mycia pojazdu powinna wynosić powyżej 0°C. Niższa temperatura lub wyjazd mokrym samochodem na mróz może spowodować pękanie lakieru. Podczas mycia nadwozia samochodu osobowego należy stosować słabą, rozszczepioną strugę zimnej lub cie­płej wody. Nadmierne ciśnienie wody może spowodować porysowanie emalii przez ostre spływające z wodą cząstki brudu, natomiast gorąca woda przyspiesza niszczenie lakieru.Do lakierów nitrocelulozowych nie należy stosować sody, nafty i ole­jów mineralnych, gdyż przyspiesza to matowienie lakieru. Po odmoczeniu i zmyciu błota pozostają na powłoce cząstki pyłu, które utrzy­mują się w cienkiej warstewce wody. Woda wysychając pozostawia na powierzchni szare plamy nalotu.Takiego nalotu nie należy wycierać na sucho, a zmyć miękką szczot­ką, gąbką lub zamszem obficie polewając wodą. Resztki wody pozostałe po myciu ściągnąć z nadwozia za pomocą zamszu lub miękkiej ścierki. Plamy z oleju, asfaltu lub smoły usuwać szczotką zwilżoną benzyną ekstrakcyjną, a następnie wytrzeć do sucha.Skrzynie ładunkowe samochodów ciężarowych czyści się z pozostało­ści przewożonego ładunku, a następnie myje strumieniem wody. Nadwo­zia zamknięte (furgony) do’ przewozu produktów żywnościowych czyści się i dezynfekuje odpowiednio do rodzaju przewożonego ładunku (pie­czywo, produkty mięsne, ryby itp.).Po przetarciu nadwozia na mokro (gąbką, irchą lub specjalnymi szczotkami) i spłukaniu czystą wodą, nadwozie wyciera się na sucho.W samochodach ciężarowych wyciera się tylko kabinę, szyby przed­nie i boczne, pokrywę silnika, reflektory. Nie wyciera się podwozia samochodu, które wraz z resztą samochodu poddane jest suszeniu natu­ralnemu. W celu przyspieszenia schnięcia samochodów osobowych sto­suje się nadmuch zimnego, a niekiedy ciepłego powietrza.W celu zlikwidowania zanieczyszczeń nie usuniętych w czasie mycia i uzyskania połysku powierzchni lakierowych należy stosować płyn do polerowania. Flanelą zwilżoną płynem do polerowania przeciera się ru­chem kolistym powierzchnię nadwozia, a następnie suchą flanelą prze­ciera się do uzyskania połysku. W celu zabezpieczenia emalii przed matowieniem (któremu z biegiem czasu podlega powierzchniowa war­stewka) można stosować pastę woskową, która chroni emalię przed wil­gocią i działaniem pyłu oraz daje połysk. Pastę rozprowadza się cienką warstewką na powierzchni nadwozia za pomocą szmatki z miękkiej tka­niny.Po dłuższym okresie czasu (szczególnie przy bezgarażowym przecho­wywaniu) powierzchnia emalii matowieje. W celu przywrócenia poły­sku przeprowadzić można polerowanie za pomocą pasty polerskiej *) ręcznie (flanelowym tamponem) lub mechanicznie (polerką elektrycz­ną). Ponieważ polerowanie takie zdejmuje warstewkę emalii, przepro­wadzać je należy ostrożnie i tylko w razie potrzeby (najwyżej dwa razy w roku).

Comments

comments