Ewidencja pracy w stacji obsługi

Rodzaj ewidencji pracy w stacji obsługi zależy od celów, którym ma słu­żyć. Inaczej należy prowadzić ewidencję pracy stacji obsługi, gdy założy­my konieczność kontrolowania tylko jej pracy, bez analizy kosztów obsłu­gi i naprawy poszczególnych grup pojazdów samochodowych, a inaczej, gdy np. pełną ewidencję zamierzamy prowadzić nie tylko dla grup, ale i po­szczególnych pojazdów. Można również założyć ustalanie kosztów miesię­cznych działalności stacji obsługi, lub zleceniową kalkulację kosztów, to znaczy kalkulację indywidualną każdej pracy, wykonywanej przez stację obsługi.W każdym rodzaju tych kalkulacji niezbędne są elementy dla ustalenia kosztów wytwarzanych usług i produkcji, a w ich ramach zużytych mate­riałów i pracy siły żywej.Pracę stacji obsługi możemy ustalić na podstawie ewidencji w odpowied­nich dokumentach faktu wykonania obsługi, naprawy, produkcji detali oraz wykonania innych prac przez stację. W zbiorczym zestawieniu prace te są podawane w roboczogodzinach lub w wartości wyrażającej koszt lubcenę.Bez względu na przyjęty system analityczno-kalkulacyjny każda praca w stacji obsługi musi mieć swój dokument przewodni.Zużywane materiały w stacji obsługi dzieli się na materiały bez­pośredniego i ogólnego zużycia. Materiały bezpośredniego zużycia muszą być ewidencjonowane na poszczególne roboty, a materiały ogólnego zuży­cia, jako element kosztów wydziałowych, na całą działalność stacji obsługi. Pracochłonność może być ewidencjonowana w celu kontroli pracy pracowników stacji, oraz w celu ustalenia pracochłonności poszczególnych robót. W tym zakresie może wystąpić robocizna bezpośrednia, to znaczy na rzecz poszczególnych robót oraz pośrednia wykonywana na rzecz róż­nych robót łącznie.Robocizna bezpośrednia, ewidencjonowana w odpowiednich dokumentach, powinna być powiązana z każdą odrębną robotą. Robocizna pośrednia mo­że być notowana w dokumentach zbiorczych i rozliczana odpowiednio na poszczególne prace.

Comments

comments