Gazy spalinowe silników samochodowych

Gazy spalinowe silników samochodowych zawierają różne składniki, jak: tlenek węgla (CO), węglowodory, związki siarki, podtlenki azotu oraz związki ołowiu dodawane do benzyny. Wszystkie te składniki, jeśli prze­kraczają dopuszczalną normę koncentracji w powietrzu w danym ośrodku, są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Powietrze, zanieczyszczone na przy­kład tlenkiem węgla, wchłaniane przez organizm ludzki przy dużej jego koncentracji, powoduje zatrucie w ciągu kilku minut, a przy mniejszej jego koncentracji — w ciągu kilku godzin.Normy urzędowe z zakresu ochrony środowiska naturalnego określają do­puszczalną koncentrację tlenku węgla w powietrzu do 50 cm3/m3 pomiesz­czenia, co odpowiada 0,005% objętości tlenku węgla. Konieczna jest więc szczególna uwaga, aby wszystkie urządzenia wyciągowe spalin ze stano­wisk obsługowo-naprawczych, na których odbywa się praca przy pojeździe samochodowym z pracującym silnikiem, były prawidłowo zaprojektowa­ne i należycie wykonane, tak aby gwarantowały zapobieganie koncentracji tlenku węgla w powietrzu w ilości przekraczającej normę urzędową. Są dwa sposoby odprowadzania spalin ze stanowisk obsługowo-napraw­czych, a mianowicie dołem, pod podłogą, jak to pokazuje rysunek 12.3, i górą, pod sufitem.Rurociąg wyciągowy, zakładany pod podłogą, jest wykonany z rur żeli­wnych, o odpowiedniej średnicy. Gazy spalinowe z pojazdu samochodo­wego kierowane są do rurociągu wyciągowego za pośrednictwem przewodugiętkiego, widocznego na rysunku 12.5, który łączy się z innym przewodem giętkim znajdującym się w rurociągu, pokazanym na rysunku 12.4. Ko­niec rurociągu, zależnie od warunków, może być umiejscowiony ukośnie (rys. 12.5) lub prostopadle do powierzchni podłogi (rys. 12.6). Do odprowadzania spalin do góry, do rurociągu umieszczonego pod sufi­tem, używamy przewodu giętkiego, nawiniętego na zwijadło. Zwijadła po­winny mieć końcówki o kształcie i przekroju odpowiadającym rurze wy­lotowej pojazdu samochodowego, od którego odprowadzane są spaliny.Odpowiedni ciąg powietrza w rurociągu, zarówno w przypadku rurociągu pod podłogą, jak i pod sufitem, wytwarzający podciśnienie, uzyskuje się przez zainstalowanie na końcu rurociągu wentylatora, o zdolności wy­ciągowej odpowiadającej objętości spalin pracujących silników (rys. 12.7). Zakłada się przy tym, że 50% silników na stanowiskach obsługowo-napraw-czych pracuje równocześnie.

Comments

comments