Grzejny podgrzewacz rozruchowy

Uruchomienie zimnego silnika można znacznie przyspieszyć przez podgrzanie przed rozruchem cieczy chłodzącej w jego układzie chłodze­nia i oleju w misce olejowej. Podgrzewacze służące do tego celu składają się zwykle z kotła, układu zasilania paliwem (regu­lator ilości paliwa z komorą pływakową i zaworem elektromagnetycz­nym) oraz układu zasilania powietrzem (wentylator elektryczny) i przy­rządów sterowania podgrzewaczem.Objawy. Na niewłaściwą pracę podgrzewacza rozruchowego wska­zują:nadmiernie długi czas uruchamiania silnika jako skutek zbyt niskiej temperatury gazów spalinowych (niewłaściwe spalanie);brak dopływu paliwa (nie słychać stuku zaworu elektromagnetycz­nego po włączeniu włącznika w położenie pracy);dymienie podgrzewacza (brak lub niedostateczny dopływ powietrza);silnik elektryczny wentylatora nie pracuje lub obraca się zbyt wol­no, świeca zapłonowa nie pracuje albo płomienie wydobywają się z kotła podgrzewacza;przeciekanie paliwa z regulatora ilości paliwa lub przez rurkę zle­wową.Użytkując podgrzewacz na benzynę należy mieć na uwadze, że nie­staranne obchodzenie się z nim, a także jego niesprawność, mogą stać się przyczyną pożaru.Przyczyny. Odpowiednio do występujących objawów przyczynaminiewłaściwej pracy lub braku działania podgrzewacza mogą być:— zanieczyszczenie zbiorniczka albo przewodów paliwa (ewentualniezapowietrzenie lub nieszczelność), zanieczyszczenie palnika lub fil­tru zaworu elektromagnetycznego;przerwy (przepalony opór kontrolny) lub brak styków w obwodzie elektrycznym (silnika, świecy lub zaworu elektromagnetycznego) albo nadmierne wyładowanie akumulatora;zanieczyszczona rura wydechowa podgrzewacza lub siatka filtrująca powietrze tłoczone do podgrzewacza; nagar w komorze spalania;nieszczelność iglicy oporowej (nadmierna ilość paliwa) lub nieszczel­ny pływak komory pływakowej regulatora ilości paliwa.Naprawa. W razie dymienia lub wydobywania się płomieni z kotła podgrzewacza, a więc oznak niewłaściwego spalania paliwa w kotle, na­leży natychmiast wyłączyć podgrzewacz i odłączyć akumulator. Dopiero wówczas można przystąpić do przeglądu i usuwania niedomagań pod­grzewacza.Stosownie do stwierdzonych usterek należy zdjąć i przemyć zbiorni­czek paliwa, przewody przedmuchać sprężonym powietrzem. Niespraw­ny zawór elektromagnetyczny wymienić. Sprawdzić styki przewodów i dociągnąć. Oczyścić komutator silnika wentylatora.Uszkodzone lub niesprawne części wymienić (silnik elektryczny wen­tylatora, świecę zapłonową, opór kontrolny).Nieszczelny pływak zalutować, usuwając uprzednio z niego resztki paliwa (przez podgrzanie w gorącej wodzie).Wskazania. Kierowca obowiązany jest podczas działania podgrze­wacza stale nadzorować jego pracę, prawidłowość spalania się paliwa w kotle, aż do czasu wyłączenia podgrzewacza. W celu zachowania nie­zbędnych środków ostrożności należy mieć przygotowaną pod ręką sprawną gaśnicę.Podgrzewacza nie należy uruchamiać w zamkniętych pomieszczeniacho złej wentylacji ze względu na możliwość zatrucia atmosfery gazami spalinowymi.Kierowca obowiązany jest dbać nie tylko o czystość samego podgrze­wacza, ale również i całego silnika, gdyż zaolejony silnik (szczególnie miska olejowa) i nieszczelność układu zasilania mogą stać się przyczyną pożaru.W celu przedmuchania podgrzewacza zaleca się wyłączać wentylator dopiero po upływie około minuty po zaprzestaniu spalania w kotle (ustaniu dudnienia płomieni).Nie należy uruchamiać podgrzewacza, gdy układ chłodzenia silnikai kocioł podgrzewacza nie są napełnione wodą.Obsługa podgrzewacza rozruchowego polega na czyszczeniu jego ele­mentów (przy każdym OT-1), mocowaniu i przeglądzie przyborów, ta­bliczki sterowania i końcówek na zaciskach. Okresowo należy przemy­wać zbiorniczek (utrzymywać czystość w okresie lata), czyścić otworek zaworu zlewowego i zwracać uwagę na czystość wody.

Comments

comments