Intensywność użytkowania pojazdu

Niezależnie od wszystkich innych czynników wpływających na pogar­szanie się stanu technicznego samochodu, poważną rolę w procesie zu­życia pojazdu odgrywa intensywność jego użytkowania. Niewątpliwie krótszy przebieg międzynaprawczy będzie miał samochód pracujący np. na budowach, w ciężkich warunkach terenowych, często przeciążony lub pracujący z przyczepami, niż identyczny samochód użytkowany na drogach ulepszonych, płaskich, ze średnią prędkością, nie przecią­żany. Wynika to przede wszystkim ze szkodliwych następstw przegrze­wania się silnika i innych zespołów oraz pogarszania się warunków smarowania wskutek zmniejszenia lepkości oleju.Stosowanie przyczep, szczególnie w trudnych warunkach drogowych, powoduje przeciążenie samochodu. Trzeba tu jednak mieć na uwadze, że dążenie do zmniejszenia intensywności zużycia samochodu przez częściowe tylko wykorzystanie ładowności pojazdu lub unikanie wyko­rzystania przyczep jest niesłuszne. Wzrost przydatności eksploatacyjnej i wydajności pracy (tonokilometry) samochodu ciągnącego przyczepę o określonym ciężarze wynagradza kilkakrotnie straty poniesione wsku­tek wzmożonego zużywania się części i zespołów samochodu. Efekt eko­nomiczny jest tu decydujący i stąd szerokie stosowanie przyczep w transporcie. Ponadto’ nadmienić trzeba, że w zasadzie wszystkie sa­mochody ciężarowe są konstrukcyjnie przystosowane do ciągnięcia przyczep o określonych największych ciężarach dopuszczalnych.Mechanizmy samochodu są projektowane do pewnych ściśle określo­nych warunków pracy, a więc i ściśle określonego obciążenia. W razie wystąpienia zwiększonych obciążeń (przeładowanie samochodu) części zużywają się o wiele szybciej, a nawet mogą ulec poważnym uszko­dzeniom.Jakie niepożądane następstwa pociąga najczęściej za sobą przecią­żanie samochodu? Jako< typowe skutki wymienić można:2.wzmożone zużycie silnika, ponieważ podczas przebywania przez samochód określonego odcinka drogi wał korbowy musi wykonać znacznie większą liczbę obrotów niż w razie dopuszczalnego obcią­żenia pojazdu (jazda odbywa się przeważnie na niższych biegach);3.nadmierne zużycie paliwa, gdyż samochód jedzie stosunkowo często i długo na niższych biegach z całkowicie uchyloną przepustnicą w gaźniku;4.wzmożone zużycie kół zębatych i łożysk w zespołach napędowych, wskutek nadmiernych obciążeń mechanicznych oraz częstego zmie­niania biegów;5.wzmożone zużycie, a nawet urywanie się czopów zwrotnic kół przed­nich, wskutek nadmiernych obciążeń zginających;6.odkształcanie się, a nawet pękanie resorów;7.wzmożone zużycie okładzin tarcz sprzęgła i szczęk hamulcowych wskutek częstego przełączania biegów i używania hamulców;8.wzmożone zużycie ogumienia, wskutek nadmiernego odkształcania się opon; w razie przeciążenia samochodu, mimo utrzymywania za­leconego ciśnienia powietrza w ogumieniu, opony „siadają" i podczas jazdy się przegrzewają.Otwarte szosy i autostrady umożliwiają długotrwałe rozwijanie przez samochód maksymalnej prędkości. Podczas takiej jazdy wskutek zwięk­szonych strat mocy na tarcie mechaniczne wzrasta intensywność wy­dzielania się ciepła i pogarszają się warunki smarowania powierzchni części współpracujących ze sobą ślizgowo (maleje lepkość oleju). Wo­bec podwyższenia się temperatury pracy części nie tylko wzmaga się intensywność ich zużycia, lecz ponadto ulegają one przegrzaniu, a w związku z tym powstaje prawdopodobieństwo zatarcia i zniszcze­nia części. Długotrwała jazda z maksymalną prędkością nie tylko skra­ca przebieg międzynaprawczy samochodu, ale pociąga za sobą również zwiększone zużycie ogumienia i materiałów pędnych. Dotyczy to jed­nak głównie samochodów ciężarowych, a w stosunkowo małym tylko stopniu autobusów i samochodów osobowych.

Comments

comments