Jakość obsługi technicznej

Utrzymanie samochodu w stanie pełnej sprawności technicznej wy-» maga umiejętnego oraz terminowego wykonywania wielu zabiegów i czynności określonych ogólnie pojęciem obsługi technicznej. Celem jej jest opóźnienie szybkości zużywania się poszczególnych części oraz mechanizmów i zapobieganie możliwościom powstawania uszkodzeń przez poprawienie warunków pracy tych części i zespołów (smarowa­nie, regulacja itd.). Wszelkie niedopatrzenia lub zaniedbania w stosunku do obowiązujących zasad technicznej obsługi samochodów, zwłaszcza pod względem terminowości wykonywania zabiegów oraz zakresu i ja­kości wykonywanych czynności, szybko i nieuchronnie prowadzą do pogorszenia się stanu technicznego i zmniejszenia przydatności eksplo­atacyjnej samochodu.Jeżeli samochód znajduje się w rękach niedbałego lub niedostatecz­nie wykwalifikowanego kierowcy, jeśli takie zabiegi, jak smarowanie, regulacja zespołów, a także naprawy bieżące nie są wykonywane w od­powiednim czasie i w odpowiedni sposób, to przebieg międzynaprawczy samochodu gwałtownie się zmniejsza. Niezależnie od tego wzrasta wy­datnie czas nieprodukcyjnych przestojów pojazdu wskutek niedomagań, pogarszają się własności dynamiczne pojazdu i rośnie zużycie paliwa.Lekceważenie i zaniedbanie usunięcia w porę drobnych nieraz nie­domagań staje się często przyczyną szybkiego ich przeistaczania się w poważne uszkodzenia, przy czym konieczne są wtedy odpowiednio zwiększone nakłady czasu i środków na doprowadzenie samochodu znów do stanu pełnej sprawności technicznej.Jeżeli w trakcie obsługi lub naprawy używa się niewłaściwych przy­rządów i narzędzi, jeżeli naprawę wykonuje się nieprawidłowo, jeżeli wobec braku dobrych części zamiennych stosuje się nieodpowiednie części zastępcze, to intensywność zużycia zespołów wydatnie wzrasta i samochód na pewno nie osiągnie normy przebiegu międzynaprawczego.Należy jednak zaznaczyć, że nawet przy systematycznym wykonywa­niu wszystkich czynności obsługowych proces zużywania się elementów samochodu mimo wszystko postępuje, a więc możliwość występowania uszkodzeń istnieje. Konieczne jest więc przywracanie pojazdowi jego pierwotnej sprawności technicznej, a więc naprawa uszkodzeń.

Comments

comments