Karta techniczna pojazdu samochodowego

Obieg pojazdu i prace przy nim w zajezdni muszą być należycie udoku­mentowane. Dlatego wskazane jest prowadzenie karty technicznej, reje­strującej czynności przygotowania pojazdu do pracy. Karta techniczna jest dokumentem służącym następującym celom:1) uznaniu sprawności pojazdu przez nadzór techniczny (brygadzista, kon­troler, mistrz) po pracach obsługowych lub naprawczych w stacji obsługi;54powiadomieniu służby dyspozytorskiej o sprawności technicznej pojaz­du do pracy przewozowej;wyznaczeniu dnia, godziny i rodzaju następnej obsługi technicznej;potwierdzeniu wykonywania obsługi codziennej, stwierdzeniu przez kie­rowcę, że pojazd jest sprawny technicznie w przebiegu międzyobsługo-wym oraz powiadomieniu służby dyspozytorskiej o sprawności pojazdu do dalszej eksploatacji;wpisaniu uwag pracowników nadzoru technicznego o stanie technicz­nym pojazdu, które dla stacji obsługi będą stanowić dodatkowe wskazówki przy naprawach;zgłaszaniu przez kierowcę wszystkich usterek zauważonych w pojeź­dzie i weryfikacji tego zgłoszenia przez nadzór techniczny;ewidencji przepracowanych godzin i nazwisk pracowników grupy ob­sługowej, wykonujących prace zgłoszone przez kierowców i nadzór tech­niczny;ewidencji treści robót wykonanych przy pojeździe przez pracowników różnych rzemiosł, nazwisk pracowników i przepracowanych roboczogo-dzin;potwierdzeniu wykonanej obsługi technicznej i ewidencji nazwisk i ro-boczogodzin, przepracowanych przez pracowników wykonujących obsługę;wyszczególnieniu podzespołów, zespołów, części i innych materiałów pobranych do wykonania prac wymienionych w karcie technicznej;rejestracji stanu paliwa w chwili przejmowania pojazdu przez stację obsługi oraz przekazywaniu po obsłudze;rejestracji prac wykonanych przy pojeździe przez obce stacje obsługi lub warsztaty naprawcze.Karta techniczna o takim przeznaczeniu powinna być wystawiana przez nadzór techniczny w chwili uznania pojazdu za sprawny, a więc po prze­glądzie, obsłudze lub naprawie. Po wystawieniu pozostaje ona u dyspo­zytora lub kierowcy wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu przez cały okres sprawności pojazdu aż do chwili, gdy pojazd będzie wymagał po­nownie obsługi lub naprawy. Należy przy tym zachować następujący tryb postępowania:brygadzista lub mistrz stacji obsługi, po obsłudze lub naprawie wy­stawia nową kartę techniczną pojazdu i przekazuje ją do dyspozytorni, a pojazd kieruje na miejsce postoju pojazdów sprawnych;dyspozytor po otrzymaniu karty (od stacji obsługi lub od kierowcy z klauzurą stwierdzającą sprawność techniczną samochodu) może wydać dyspozycje skierowania pojazdu do pracy (karta techniczna wraz z dowo­dem rejestracyjnym i kartą drogową zostaje przekazana kierowcy na okres wykonywania zadań przewozowych);kierowca, jeżeli samochód po wykonaniu zadania jest nadal sprawny, potwierdza ten fakt (oraz ewentualnie fakt wykonania OC) w karcie tech­nicznej i zwraca ją dyspozytorowi, odstawiając samochód na miejsce po­stoju pojazdów sprawnych; operacja ta powtarza się tyle razy, ile razy w ramach przebiegu międzyobsługowego pojazd jest sprawny bez usług stacji obsługi;z chwilą gdy kierowca ujawni, że samochód jest niesprawny lub że wymaga okresowej obsługi technicznej, kierowca kieruje go do stacji ob­sługi, podając w karcie technicznej jego niedomagania i przekazując kartę nadzorowi technicznemu lub dyżurnemu mechanikowi;stacja obsługi ewidencjonuje w karcie technicznej wykonywane prace, nazwiska wykonujących, pracochłonność (i ewentualnie materiały): zamy-ka ją po wykonaniu prac i przekazuje do biura stacji obsługi, wystawiając nową kartę dla obsłużonego lub naprawionego pojazdu. Wzór karty technicznej (zlecenia technicznego) jest podany w rozdziale 5.7.2, omawiającym dokumentację w zajezdni i stacji obsługi technicznej.

Comments

comments