Kontrola stanu technicznego samochodu

Pod mianem dobrego stanu technicznego pojazdu rozumiemy pełną jego zgodność z wymaganiami stawianymi przez odpowiednie warunki techniczne i przepisy eksploatacyjne, określające jego zdolność do wy­konywania pracy (sprawność techniczna pojazdu). Celem więc kontroli stanu technicznego pojazdu jest sprawdzenie prawidłowości działania poszczególnych zespołów i podzespołów samochodu oraz ocena jego stanu technicznego, szczególnie w odniesieniu do bezpieczeństwa jazdy.Kontrolę tego typu wykonują odpowiednio wyposażone stacje obsługi (patrz punkt 1.5) użytku publicznego i wewnętrznego (resortowe) róż­nych typów i wielkości.Jak wynika z doświadczeń przeprowadzonych przez różne instytuty tak krajowe, jak i zagraniczne, najczęstszą przyczyną wypadków dro­gowych, wynikających ze złego stanu technicznego pojazdu, jest nie­właściwa regulacja hamulców i niesprawności tego układu, nadmierne zużycie sworzni kulistych i innych elementów układu kierowniczego, wadliwa regulacja reflektorów i niesprawne inne światła zewnętrzne pojazdu, zużycie sworzni i tulei resorów oraz innych elementów zawie­szenia. Ze względu więc na bezpieczeństwo ruchu na te mechanizmy i zespoły powinna być zwrócona szczególna uwaga.Z doświadczeń praktycznych eksploatacji samochodów wynika, że jednym z przedsięwzięć sprzyjających obniżeniu się liczby wypadków drogowych jest działająca sprawnie stała kontrola stanu technicznego pojazdów samochodowych. Kontrola taka powinna być realizowana zarówno w gospodarstwach samochodowych (bazach), jak i na drogach samochodowych. Szczególnie poważne znaczenie ma doraźna kontrola drogowa, prawidłowo organizowana przez organy państwowe i spo­łeczne (Służba Regulacji Ruchu MO, PZMot. itp.). Kontrola taka po­winna w wyniku dać obiektywną ocenę stanu technicznego pojazdu przede wszystkim w zakresie zespołów decydujących w zasadniczy spo­sób o bezpieczeństwie jazdy, a więc hamulców, układu kierowniczego i świateł.Jak z powyższego wynika, podstawowe formy doraźnej kontroli stanu technicznego pojazdów samochodowych, to:inspekcja (kontrola) gospodarstw samochodowych,sprawdzanie stanu technicznego środków transportu przy wyjeździez parku i powrocie do niego, sprawdzanie stanu technicznego pojazdów w procesie jego użytko­wania (w drodze),kontrola zgodności wykonywanych przeglądów codziennych z za­sadami ich przeprowadzania.Przeprowadzane w ten sposób kontrole zachowania stanu technicz­nego pojazdów oraz wykonywana we właściwym czasie i dobrze ja­kościowo obsługa techniczna umożliwiają uzyskanie znacznie lepszego stanu technicznego samochodu i przedłużają czas jego użytkowania.

Comments

comments