Koszty stacji obsługi

Stacja obsługi w ewidencji i kalkulacji kosztów przedsięborstwa transpor­towego ujmowana jest jako wydział produkcji (działalność) pomocniczej. Wydział ten świadczyć może usługi na rzecz wydziałów produkcji pod­stawowej macierzystego przedsiębiorstwa, a niekiedy również na rzecz obcych jednostek.Przy usługach stacji obsługi na rzecz własnych wydziałów kalkulacja ko­sztów z tym związanych może być prowadzona zbiorczo lub indywidual­nie.Kalkulacja zbiorcza polega na zebraniu wszystkich kosztów bez­pośrednich, związanych ze świadczeniem usług na rzecz danego wydziału podstawowego (np. wydział przewozu ładunków, wydział przewozu osób itd.) oraz doliczeniu do nich kosztów ogólnych, tj. wydziału stacji obsługi (rozliczanych na wydziały na ogół w kluczu robocizny bezpośredniej). Kalkulacja indywidualna (zleceniowa) polega na zebraniu ko-sztów bezpośrednich związanych z wykonaniem każdego zlecenia oraz do­liczeniu kosztów ogólnych w formie narzutów procentowych (ustalonych na podstawie wyników z poprzednich okresów).W przypadku wykonywania przez stację obsługi usług dla obcych z regu­ły jest niezbędna kalkulacja zleceniowa (indywidualna) z tym, że w przy­padku tym (sprzedaż usług stacji obsługi jako produkcji ubocznej) na­rzuty kosztów ogólnych objąć muszą dodatkowo narzut z tytułu kosz­tów ogólnozakładowych (a nie tylko wydziałowych stacji obsługi). Przykładową kalkulację i sposób obliczania kosztów prac stacji obsługi podano w tablicy 7.2.

Comments

comments