Krótko o naprawach

Przez naprawę samochodów rozumie się ogólnie szereg kolejno po sobie następujących zabiegów technicznych mających na celu przy­wrócenie samochodom uszkodzonym lub zużytym w czasie użytkowania pełnej sprawności technicznej zbliżonej do pierwotnej.Przebieg międzynaprawczy jest wielkością orientacyjną i nie on de­cyduje o skierowaniu samochodu do naprawy. Na­prawę przeprowadza się dopiero wówczas, kiedy zabiegi obsługi tech­nicznej nie wystarczają do przywrócenia należytej sprawności tech­nicznej samochodu.Po osiągnięciu określonego przez wytwórnię przebiegu międzynaprawczego samochód poddaje się komisyjnej ocenie stanu technicznego. Zależnie od orzeczenia komisji samochód (lub zespół) kieruje się do naprawy albo dopuszcza do dalszej eksploatacji na okres ustalony pro­tokolarnie.Gdy chodzi o rodzaje i zakresy napraw, to wprawdzie przyjęły się pewne określenia, jednak ich definicje nie są dostatecznie ścisłe i sta­nowią często jeszcze przedmiot dyskusji z uwagi n?. rozmaite sposoby interpretowania.Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28. 12. 1963 r. o planowych zabiegach obsługowych eliminuje jednoznacznie popularne dostatecznie do dziś pojęcie naprawy średniej. Naprawa średnia wzbudzała zresztą najwięcej wątpliwości, jeśli chodzi o zdefiniowanie jej zakresu. Na ogół przyjmowano, że polega ona na wymianie lub naprawie głównej silni­ka (ewentualnie jednego lub dwóch innych zespołów), podczas gdy po­zostałe wymagały jedynie przeglądu i regulacji. Jak z powyższego wy­nika, naprawa średnia usuwała tylko częściowo skutki zużycia, a więc odnowienie samochodu nie było pełne. Ponieważ jednocześnie naprawa główna silnika wchodzi obecnie w ogólną definicję napraw głównych, to naprawę innych zespołów, takich jak np. skrzynki biegów, układu kierowniczego itp. bez względu na zakres naprawy zaliczyć należy do napraw bieżących.

Comments

comments