Książka zleceń

Stacja obsługi wykonuje także prace pośrednioprodukcyjne, do których, zalicza się produkcję na magazyn, wulkanizację, prace dla innych wydzia­łów, naprawę i konserwację maszyn, urządzeń i narzędzi oraz usługi dla obcych zajezdni. Koszty tych prac obciążają całą stację, poszczególne wy­działy lub magazyn. Zarówno koszt robocizny, jak i materiałów, powinien być na każdą pracę rozliczany oddzielnie.Rozliczania kosztów materiałów dokonuje księgowość na podstawie dowo­dów RW, na których wystawiający wpisuje ustalony symbol roboty. Karty pracy na te roboty opatrzone są tymi samymi symbolami, a poza tym na kartach tych, bez względu na rodzaj systemu płacowego, należy rejestro­wać przepracowane godziny i obliczać wartość robocizny. Jedynym ułat­wieniem, jakie może tu być wprowadzone, jest zastosowanie tzw. średniej stawki godzinowej do obliczania kosztów robocizny.Po zakończeniu miesiąca biuro stacji obsługi sporządza dla działu księgo­wości zestawienie godzin z kart pracy, przepracowanych przy poszczegól­nych robotach, a księgowość oblicza koszt robocizny mnożąc te godziny przez średnią stawkę godzinową z poprzedniego miesiąca. Niewielkie od­chyłki od rzeczywistego kosztu, jakie powstaną w wyniku zastosowania tej metody, nie są istotne w rozliczeniu ogólnym kosztów.Podstawą do wykonania prac pośrednioprodukcyjnych są zamówienia kie­rowane przez magazyn lub poszczególne wydziały do kierownika stacji obsługi. Zamówienia te powinny być akceptowane przez kierownika stacji obsługi, który w przypadku zagrożenia wykonania zadań planowych przy pojazdach samochodowych ma prawo i obowiązek wstrzymania prac wy­działowych.Zamówienia kierowane do stacji obsługi powinny* być zarejestrowane w specjalnej książce zleceń, prowadzonej według wzoru podanego w tablicy 5.8. Dopiero po wpisaniu zamówienia do książki zleceń i podpi­saniu go przez kierownika stacji obsługi można wystawić karty pracy. W zasadzie na każde zlecenie wystawia się jedną kartę pracy z numerem wg książki zleceń. Gdy zajdzie konieczność wystawienia więcej kart, nada­je się im ten sam numer zlecenia.W książce zleceń można wprowadzić, w celu ułatwienia pracy biuru, do­datkową rubrykę do wpisywania przepracowanych roboczogodzin. Możnawtedy na podstawie książki zleceń dokonać miesięcznego podsumowaniagodzin, bez potrzeby przerzucania wszystkich kart pracy. *Karty pracy na roboty pośrednioprodukcyjne powinny być przechowy­wane w biurze stacji obsługi. Każdy rodzaj roboty ma tu oddzielną teczkę, w której składane są kolejno według numerów zleceń wszystkie doku­menty, jak zamówienia, karty pracy, dowody RW itd.Obliczenia zarobków pracowników dokonuje się na podstawie analogicz­nych zestawień, jak dla prac produkcyjnych.

Comments

comments