Kuźnia – resorownia

Zakres prac kuźni-resorowni (rys. 11.54) obejmuje drobne prace kowalskie, bezpośrednio na samochodzie lub w kuźni, po zdemontowaniu części z sa­mochodu, oraz naprawę samych resorów. Naprawa resorów polega na:rozebraniu i umyciu wszystkich części,sprawdzeniu piór na wichrowatość,sprawdzeniu charakterystyki (strzałki ugięcia) oraz ukształtowania piór.Końcowe prace polegają na przesmarowaniu powierzchni ciernych piór i na złożeniu. Pióra nie nadające się do kształtowania (pęknięte) zamienić należy na nowe.Przywracanie odkształconym piórom ich charakterystyki uzyskuje się dwo­ma sposobami: przez młotkowanie piór lub kształtowanie ich na urządze­niu walcowym.Młotkowanie odkształconego pióra resorowego wymaga uprzedniego na­grzania go do temperatury ok. 50°C, a następnie uderzania młotem po pła­szczyźnie od środka pióra ku jego końcom młotem sprężynowym lub pneu­matycznym. Nieumiejętne młotkowanie spowodować może ujemne skutki, np. wichrowatość pióra, które należy sprawdzić po każdym młotkowaniu (rys. 11.55). Samo młotkowanie jest pracą ciężką i pracochłonną. Właści­wym sposobem przywracania odkształconym piórom ich normalnej cha­rakterystyki jest kształtowanie ich na urządzeniu walcowym (rys. 11.56). Kształtowanie piór należy zaczynać od pióra głównego. Sprawdzanie wiel­kości ugięcia piór polega na sprawdzeniu pióra głównego na szablonie oraz na nakładaniu kolejno piór na siebie i dokonaniu pomiaru prześwitu mię­dzy nimi. Przyjmuje się, że optymalna wielkość prześwitu między głów­nym (pierwszym) a drugim piórem wynosi 30 mm i zmniejsza się o dwa milimetry dla każdej z następnych par (rys. 11.57). Do kształtowania przyjmuje się 5—6 piór. Do pomiaru wielkości prześwitu między piórami służą odpowiednie szczelinomierze, które wykonać można we własnym za­kresie.Pióra kształtowane na walcarce nie wichrują się i osiągają dokładną krzy­wiznę. Czynność kształtowania jest prosta, łatwa w wykonaniu i mniej pracochłonna w porównaniu do ręcznego młotkowania. Rozbieranie, wszystkie pomiary i składanie resoru powinno się odbywać na stole montażowym. Ponieważ resory są ciężkie, przy podnoszeniu, ukła­daniu i zdejmowaniu ze stołu montażowego należy posługiwać się wahli-wą, ręczną wciągarką przyścienną.Wyposażenie warsztatu kuźni-resorowni jest podane w tablicy 11.10.

Comments

comments