Kwalifikacja samochodu do naprawy głównej

Każdy samochód użytkowany w określonych warunkach ma ustalony swój przebieg międzynaprawczy liczony w kilometrach, po przebyciu którego kierowany jest do naprawy głównej. Jednak uzyskanie prze­biegu międzynaprawczego nie stanowi jednoznacznego kryterium, auto­matycznie decydującego o skierowaniu pojazdu do zakładu naprawcze­go. Przebieg międzynaprawczy stanowi w zasadzie jedynie wskaźnik mówiący z dużym przybliżeniem o takiej ewentualności. Powinien on być stosowany jedynie wi sposób ogólny i służyć przede wszystkim do planowania napraw.W konkretnych warunkach eksploatacyjnych powinna być stosowana zasada indywidualnej oceny stanu technicznego każdego samochodu w oparciu o obiektywne kryteria techniczne i ekonomiczne. Najsłusz­niejsza jest w tym względzie decyzja podjęta na podstawie odpo­wiednich badań kontrolnych przeprowadzonych w odpowiednio wypo­sażonej stacji obsługi (diagnostyka przyrządowa), co wykluczałoby przypadkowość wniosków.Decyzja taka powinna zapaść we właściwym czasie, gdyż użytkowa­nie pojazdu wymagającego naprawy prowadzi do jego dewastacji i na­prawa przestaje być w końcu opłacalna. Z drugiej strony nieekono­miczne staje się przekazanie pojazdu do naprawy, gdy jego stan tech­niczny takiego kroku nie uzasadnia.Wynika również z tego, że jeśli stan techniczny pojazdu tego wymaga, naprawę należy wykonać przed ukończeniem przebiegu międzynaprawczego.Podstawą wycofania pojazdu z eksploatacji i skierowania go do na­prawy jest więc stan techniczny i ekonomiczna opłacalność dalszego użytkowania pojazdu. Chodzi o to, że po przekroczeniu pewnego prze­biegu koszt przejechania kilometra zaczyna rosnąć z uwagi na zwięk­szone zapotrzebowanie części zamiennych (nadmierne zużycie) i praco­chłonność zabiegów naprawczych.Jednakże zarówno z technicznego, jak i ekonomicznego punktu wi­dzenia możliwie maksymalne wydłużenie przebiegu międzynaprawczego jest jak najbardziej celowe. Cel taki można osiągnąć przez za­chowanie prawidłowych warunków eksploatacji, rozszerzenie napraw bieżących i usprawnienie ich przebiegu (zmniejszenie pracochłonności naprawy, przestojów w naprawie).Po uzyskaniu przez samochód ustalonego dla niego przebiegu prze­prowadza się kontrolę stanu technicznego pojazdu (często stosuje się komisyjną ocenę stanu technicznego). W wyniku przeprowadzonego przeglądu, opierając się na wpisach wt książce pojazdu, ustala się:dalszą eksploatację pojazdu na określony dalszy przebieg (ponad normę międzynaprawczą), ewentualnie po określonej naprawie bie­żącej (np. wymianie któregoś zespołu),oddanie samochodu do naprawy głównej,oddanie samochodu do kasacji.Jeżeli pojazd wymaga naprawy głównej, mimo nie osiągnięcia prze­biegu ustalonego dla niego do takiej naprawy, należy podczas kontroli stanu technicznego ustalić ewentualne przyczyny przedwczesnego zu­życia. Oczywiście, niezależnie od przyczyn skróconego przebiegu, sa­mochód po przeglądzie musi być skierowany do naprawy.

Comments

comments