Lokalizacja części zamiennych w magazynie

Rozmieszczenie w magazynie ok. 1400 pozycji części zamiennych i ok. 300 pozycji innych materiałów technicznych, niezbędnych do normalnej pra­cy stacji obsługi, jest zadaniem poważnym. W wypełnianiu tego zadania nie można kierować się pamięcią ani też polegać na zdolności czy inicja­tywie jakiejś pojedynczej osoby.Rozmieszczenie części zamiennych musi polegać na właściwej organizacji miejsca, tak aby każda pozycja otrzymała ściśle określone miejsce skła­dowania. Takie określenie trwałego miejsca w magazynie dla części za­miennej lub materiału nazywa się lokalizacją.Lokalizacja wymaga uprzedniego wykonania dla każdej półki, regału lub otwartego miejsca składowania planu zagospodarowania w po­staci wykonanego rysunku, jak to pokazano na rysunkach 19.6 i 19.7. Za­gospodarowania należy dokonać w następującym porządku:wybór rodzaju półki, regału lub otwartego miejsca składowania,określenie grup części zamiennych i materiałów według częstotliwości ich pobierania; półki z częściami często pobieranymi umieścić bliżej sta­nowiska wydawania;określenie liczby, ciężaru i objętości każdej pozycji;właściwe zlokalizowanie przez dobieranie klatki lub miejsca o pojem­ności odpowiadającej objętości lokalizowanego przedmiotu w naturze,utrwalenie lokalizacji przed wpisanie numeru części zamiennej w od­powiedniej klatce, zgodnie z planem (rysunkiem) zagospodarowania, ozna­czonej w osi poziomej literami, a w osi pionowej — cyframi. Lokalizację na wolnych miejscach składowania wpisywać należy na sek­cji wydzielonej powierzchni.Oznaczenie lokalizacji stanowią:liczba kolejnego numeru półki lub regału,liczba oznaczająca położenie klatki w osi poziomej,litera oznaczająca położenie klatki w osi pionowej.Zgodnie z planem zagospodarowania, jak pokazano na rysunku 19.6, lo­kalizację można ustalić:dla części zamiennej o numerze 200378 — P8, zlokalizowanej w półce nr 3 oznaczeniem lokalizacji będzie 3B3;dla części zamiennej o numerze S42.14.23X — 3D2;dla części o numerze S.42.14.19X — 3E1; ‘dla części o numerze S42.14.01.5 zlokalizowanej w regale nr 7, loka­lizacja będzie oznaczona — 7B2;części zamienne mechanizmów lub zespołów zlokalizowanych na po­wierzchni wydzielonej nr 20, w sekcji 2, otrzymują oznaczenie — 20-2 (myślnik w tym przypadku zastępuje literę, gdyż powierzchnie wydzie­lone stanowią jeden szereg).Przy zagospodarowywaniu półek, regałów i wydzielonych miejsc składo­wania należy zachować odpowiednie wolne miejsca do przyjęcia części za­miennych lub materiałów, które do tej pory nie występowały, lecz mogą jeszcze wystąpić. Taką rezerwę należy przyjąć w wysokości 10—15% dla części małych wymiarów, i 5—10% dla części średnich i dużych wymiarów, liczonych w liczbie klatek lub sekcji.Równocześnie dla użytku magazynu wykonać należy zestawienie części zamiennych i materiałów z oznaczeniem ich lokalizacji. Pracę tę można sobie w dużym stopniu ułatwić, wykorzystując jako zestawienie, aktualne katalogi fabryczne. Katalogi fabryczne mają przeważnie szero­kie marginesy, na których wpisać można oznaczenie ustalonej lokalizacji. Jeśli takich marginesów nie będzie, wtedy na brzegu każdej strony dokleić można pasek odpowiedniej szerokości z przeznaczeniem na wpisanie ozna­czenia lokalizacji. Na rysunkach 19.8 i 19.7 pokazano określenie lokalizacji, wykorzystując katalog części zamiennych samochodu Star. Łączne plany’ zagospodarowania wszystkich półek, regałów i wydzielonych miejsc składowania stają się podstawą do:określenia rodzaju i liczby półek, regałów i wydzielonych miejsc skła­dowania w magazynie,opracowania rysunków roboczych do wykonania półek i regałów lub doboru półek i regałów, znajdujących się w handlu,określenia wielkości powierzchni magazynu,określenia technologicznego zagospodarowania powierzchni magazynu. Takie plany zagospodarowania, skompletowane w zestawieniu według na­danych im numerów umieszcza się w segregatorach o twardych okładkach. W przypadku zmian w zagospodarowaniu półki, regału lub wydzielonego miejsca składowania, wymagających wykonania nowych rysunków, po­przedni nieaktualny już rysunek daje się łatwo wyjąć i zastąpić nowym. Plany zagospodarowania magazynu stanowią materiał będący w wyłącznej dyspozycji kierownika magazynu lub osób przez niego upoważnionych. Pomocniczym materiałem w pracy magazynu będzie skorowidz części za­miennych z numerami i lokalizacją. Taki skorowidz, oprawiony w trwałe okładki, skręcany śrubami, powinien stale znajdować się u kierownika ma­gazynu, w kartotece czy odpowiednich miejscach magazynu. Skorowidze opracowuje się oddzielnie dla części zamiennych i oddzielnie dla materia­łów technicznych, ewentualnie także według numerów indeksowych. Wzór skorowidza numerów części zamiennych i lokalizacji pokazano w ta­blicy 19.3.

Comments

comments