Materiały pędne — benzyna etylizowana

Benzyna etylizowana, potocznie nazywana „etyliną”, jest paliwem silni­kowym zawierającym dodatek czteroetylku ołowiu, powodujący podwyż­szenie liczby oktanowej paliwa. Jest on jednak środkiem trującym i nie­bezpiecznym dla zdrowia oraz życia ludzi stykających się ze wszystkimi jego produktami. Nie wolno używać etyliny do mycia części pojazdów sa­mochodowych, podłóg, do prania odzieży oraz do innych celów nie zwią­zanych z napędem silników. Niedozwolone jest zasysanie etyliny ustami przez wąż gumowy (przy przelewaniu jej z jednego naczynia do drugie­go). Wzbronione jest przedmuchiwanie ustami dysz gaźników samocho­dowych i przewodów zasilających silniki pracujące na etylinie przez zet­knięcie ust z przedmuchiwanym przedmiotem.Nie wolno wycierać ręką (palcami) wskaźników pomiarowych etyliny w zbiornikach i oleju w miskach olejowych silników; należy je wycierać tylko szmatą. Należy unikać wdychania par etyliny, jak również spalin silników napędzanych etyliną. Nie wolno zmywać rąk etyliną, dotykać nie osłoniętymi rękami przedmiotów nią oblanych lub pokrytych nalotem po odparowanej etylinie. Ubranie oblane etyliną należy natychmiast zmie­nić, wyprać w nafcie, a następnie mydłem w ciepłej wodzie. Narzędzi nie oczyszczonych po zetknięciu z etyliną nie wolno używać do innych robót. Nie wolno nalewać etyliny do zbiorników samochodowych wiadrami, jak również przewozić etyliny w naczyniach zamkniętych. Samochody, w któ­rych zauważy się przenikanie gazów spalinowych do kabiny kierowcy, nie mogą być dopuszczone do ruchu aż do chwili usunięcia przyczyn nieszczel­ności.W czasie napełniania zbiorników pojazdów samochodowych etyliną pra­cownik powinien stać „z wiatrem”, a nie „pod wiatr”, aby uniknąć mo­żliwości opryskiwania ubrania i skóry. Należy przy tym unikać oblewa­nia etyliną zbiorników i wszelkich innych napełnianych naczyń. W przy­padku oblania, ścianki tych naczyń oraz rozlaną etylinę należy starannie wytrzeć szmatą zmoczoną w nafcie, a następnie szmatę spalić (w bezpie­cznym miejscu).Pracownik, który miał styczność z etyliną, powinien umyć ręce w czystej nafcie, następnie mydłem, po czym spłukać wodą. Wymaga to specjalnej ostrożności ze strony pracowników obsługujących układy zasilania i dy­strybutory oraz stworzenia im warunków umożliwiających zapobieganie zatruciom.

Comments

comments