Mieszanka zbyt uboga

Praca silnika na zbyt ubogiej mieszance jest bardzo niekorzystna, po­nieważ wówczas wydatnie zmniejsza się moc silnika (silnik źle ciągnie). Tego rodzaju spadek mocy silnika jest następstwem niewielkiej szybko­ści i stosunkowo niskich szczytowych temperatur spalania. Jeżeli silnik jest zasilany zbyt ubogą mieszanką, ciepło podczas obiegów pracy w cy­lindrach wywiązuje się dość powolnie, przy czym część ciepła jest tra­cona na niepotrzebne nagrzewanie nadmiaru powietrza w mieszance. Objawy. Do typowych objawów pracy silnika na zbyt ubogiej mie­szance należy „kichanie” w gaźniku (zwykle w zakresie dużych pręd­kości obrotowych wału korbowego). Powodem tego jest przeciąganie się procesu spalania na cały suw rozprężania, wskutek czego świeża mieszanka wpływająca przez otwarty zawór ssący zapala się od pozo­stałej w cylindrze dopalającej się mieszaniny gazów, co powoduje z ko­lei wybuchy określane jako „strzały” w gaźnik.Ponadto podczas pracy silnika na nadmiernie zubożonej mieszance można zaobserwować nieregularność pracy i przegrzewanie się silnika (nadpalanie grzybków zaworów).Aby sprawdzić, czy niedomaganie silnika jest rzeczywiście spowodo­wane zasilaniem zbyt ubogą mieszanką, należy włączyć chwilowo za­sysacz w gaźniku (silnie wzbogacający mieszankę). Jeśli „kichanie” ustaje, mieszanka jest zbyt uboga.Przyczyny. Zasilanie silnika zbyt ubogą mieszanką jest na­stępstwem zbyt niskiego poziomu paliwa w komorze pływakowej w wy­niku niedostatecznego dopływu paliwa do gaźnika (usterka pompy paliwa, zanieczyszczenie przewodów paliwa, filtrów itp.). Powodem niedomagania może też być niewłaściwa regulacja gaźnika (zbyt mała przepustowość dyszy paliwa, za mały ciężar lub zacinanie się pływaka), uszkodzenie uszczelki gaźnika lub nieszczelność rury ssącej, co umożli­wia napływanie do cylindrów silnika dodatkowych ilości powietrza z pominięciem gaźnika (gwarowo tzw. fałszywe powietrze).Naprawa. Wobec bardzo niekorzystnego wpływu nadmiernego zubużenia mieszanki na pracę silnika (przyspieszone zużycie), przyczyny niewłaściwego składu mieszanki należy jak najszybciej rozpoznać i usu­nąć, najlepiej w warsztacie specjalistycznym. Trzeba mieć na uwadze, że „strzały” w gaźniku są niebezpieczne, ponieważ mogą stać się po­wodem pożaru silnika.Wskazania. 1. „Strzały” w gaźniku nie zawsze są skutkiem zasila­nia silnika zbyt ubogą mieszanką. Podczas pracy silnika na mieszance o prawidłowym składzie „strzały” w gaźniku mogą być następstwem nieszczelności zaworu ssącego (np. wskutek zanieczyszczenia się lub zawieszania zaworu), przy czym „strzały” powtarzają się wtedy bar­dziej rytmicznie. Inną przyczyną omawianego niedomagania może być silne zanieczyszczenie komór spalania nagarem. Rozżarzone cząstki osa­dów powodują bowiem zapłony mieszanki już podczas suwu ssania, co pociąga za sobą przenikanie płomienia do rury ssącej. Ponadto „strzały” w gaźniku mogą występować wskutek zbyt dużego wyprzedzenia za­płonu.2. W razie zapalenia się gaźnika należy w miarę możliwości natych­miast odciąć dopływ paliwa (np. zamknąć kurek benzyny), wyłączyć zapłon oraz nacisnąć do oporu pedał przyspieszenia, aby jak najszybciej zużyć zapas paliwa w gaźniku. Płomienie gasić trzeba gaśnicą, szma­tami lub w ostateczności piaskiem. Do gaszenia benzyny nie należy uży­wać wody, ponieważ benzyna jako lżejsza wypływa na wierzch i spły­wa wraz z wodą, co powoduje rozszerzanie się pożaru.

Comments

comments