Mycie woda

Optymalny efekt mycia pojazdów samochodowych strumieniem wody można osiągnąć stosując odpowiednie ciśnienie wody i przekrójkońcówki wylotu węża.Rozważmy to na trzech kolejnych przykładach. Na rysunku 10.4 przed­stawiono przykład mycia pojazdu strumieniem wody o powierzchni prze­kroju wylotu końcówki węża 2,5 mm2, ciśnieniu 2 MPa (20 at) i wydaj­ności 15 dcm3/min (15 l/min). Strumień wody, rozwinięty w miejscu zet­knięcia się z mytą powierzchnią do 2500 mm2, będzie wykazywał ciśnie­nie:P, = Pt’-y= 20″ “250” = 0>02 MPa (0’2 at) gdzie:/ — powierzchni przekroju wylotu wody, F — powierzchnia mycia, Pf — ciśnienie wody przy wylocie w MPa (at), PF — ciśnienie wody na mytej powierzchni w MPa (at). Przy uzyskanym niskim ciśnieniu 0,02 MPa (0,2 at) efekt mycia będzie znikomy. Na rysunku 10.5 jest przedstawiony przykład, w którym prze­krój wylotu końcówki węża zwiększony został do wydajności 30 dcm3/min (30 l/min). Wtedy przy takim samym ciśnieniu i takiej samej mytej po­wierzchni, ciśnienie zwiększy się dwukrotnie i będzie wynosiło:PF = pf. -Ł- = 2- -gfo” = 0,04 MPa (0,4 at)Uzyskane w tym przykładzie ciśnienie 0,04 MPa (0,4 at) podnosi już efekt mycia, jest jednak jeszcze za małe do uzyskania wydajności optymalnej. Na rysunku 10.6 jest przedstawiony przykład zwiększenia przekroju wy­lotu końcówki węża do wydajności 60 dcnWmin (60 l/min), przy takim samym ciśnieniu i takiej samej mytej powierzchni, jak w poprzednich przykładach. Ciśnienie w tym przypadku wzrośnie czterokrotnie i będzie wynosiło:Przy uzyskanym ciśnieniu 0,08 MPa (0,8 at) wydajność i jakość mycia bę­dzie już należyta. Nie spowoduje ono uszkodzenia powierzchni, jeśli tylko lakier dobrze przywiera do metalu.Stosując do mycia wodę z sieci miejskiej, o średnim ciśnieniu 0,2 MPa (2 at), ciśnienie na mytej powierzchni wyniesie:Pr = P/–y = 0,2′ = 0,008 MPa (0,08 at)Uzyskanie tak niskiego ciśnienia wody 0,008 MPa (0,08 at) na mytą po­wierzchnię powoduje niedokładne mycie, wymaga zużycia dużej ilości wo­dy i jest bardziej pracochłonne. Wodą o zbyt niskim ciśnieniu nie powin­no się myć pojazdów samochodowych.Przytoczone przykłady mycia wodą dotyczą mycia strumieniem rozwi­niętym na kształt wachlarza. Mycie strumieniem wachlarzowym daje do­bre rezultaty tylko w przypadku mycia powierzchni wąskich, objętych zasięgiem wachlarza wody.Mycie strumieniem rozwiniętym pojedynczych samochodów ciężarowych jest pracochłonne, ponieważ wymaga krążenia z przewodem gumowym dookoła pojazdu, dotarcia pod i nad samochód. Dlatego mycie wodą stru­mieniem wachlarzowym powinno odbywać się tylko w stacjach obsługu­jących niewielką liczbę pojazdów samochodowych. W stacjach obsługują­cych większą liczbę samochodów, już przy 100 samochodach stosować na­leży inny sposób mycia. Oparty jest on w zasadzie także na strumieniu wody wachlarzowym i polega na szeregowym rozmieszczeniu kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu końcówek do wody, osadzonych na stałe w ramie, w odległości zapewniającej stykanie się zewnętrznych ramion wachlarzy (myjnia natryskowa). W ten sposób jest zapewniona prostopadła płaszczy­zna wody myjąca pojazd na założonej powierzchni.Tego rodzaju urządzenie do mycia wodą stanowi konstrukcję bramową (rys. 10.7) stałą, czyli osadzoną na stanowisku mycia lub przejezdną. W pierwszym przypadku samochód przejeżdża przez bramę, w drugim sa­mochód jest unieruchomiony, a urządzenie do mycia samo przemieszcza się wzdłuż pojazdu samochodowego. Myciu podlega górna, zewnętrzna po­wierzchnia kabiny kierowcy i skrzyni ładunkowej oraz boki całego samo­chodu.Myjnia natryskowa może być urządzona także w pomieszczeniu zamknię­tym, jak pokazano na rysunku 10.8.Oddzielną część operacji mycia pojazdu samochodowego stanowi mycie podwozia. Do mechanicznego mycia podwozia służy oddzielne urządzenie. Oba urządzenia, stanowiące jeden zestaw»w wyposażeniu stanowiska my­cia, mogą pracować również niezależnie jedno od drugiego. Mechanicznego mycia podwozia dokonuje się przy użyciu tzw. młynka Segnera (rys. 10.9).Urządzenie bramowe do mycia strumieniowego stosuje się do mycia sa­mochodów ciężarowych, skrzyniowych, wywrotek oraz innego rodzaju po­jazdów, których mycie silnym strumieniem wody jest skuteczne, a rów­nocześnie niezbyt pracochłonne.Pojazdy samochodowe kryte, jak autobusy i furgony, o dużych powierz­chniach mycia zastępuje się myciem szczotkowym na specjalnie urządzo­nych myjniach (rys. 10.10).Różnica między myciem strumieniowym a szczotkowym polega na tym, że w pierwszym przypadku strumień wody wypływa z dyszy bezpośred­nio na mytą powierzchnię, zaś w drugim woda jest doprowadzana do wi­rujących szczotek, a następnie odrzucana na mytą powierzchnię. Mycie szczotkowe jest szczególnie przydatne do powierzchni dużych, rów­nych, nie mających załamań oraz wystających elementów. Szczotkami myje się na myjni tylko górę, boki oraz przód i tył pojazdu, te ostatnie często jednak wymagają ręcznego domywania.Do mycia podwozia służy inne mechaniczne urządzenie podobne do tego, jakie stosuje się do mycia podwozi samochodów ciężarowych, działające niezależnie od szczotek.

Comments

comments