Nadmierne wyładowanie akumulatora

Objawy. Jako typowe objawy świadczące o nadmiernym wyładowa­niu akumulatora stwierdza się najczęściej:rozrusznik nie jest w stanie przekręcić wału korbowego silnika lub obraca go zbyt powoli;sygnał dźwiękowy nie działa w ogóle lub słychać go bardzo słabo;światła ledwo się jarzą (lub podczas szybkiej jazdy jarzą się jasno, lecz przygasają w miarę zmniejszania prędkości biegu silnika);silnika nie można uruchomić (zbyt słabe iskrzenie lub brak iskrze­nia na świecach zapłonowych);napięcie poszczególnych ogniw akumulatora (pomiar woltomierzem widełkowym z opornikiem) wynosi poniżej 1,8 V; jeśli obserwuje się płyty przez otwór korka w pokrywie akumulatora, płyty mają barwę szarą (białawą — zasiarczanienie) lub niewiele różnią się barwą od siebie (naładowane płyty ujemne mają barwę szarą, a dodatnie brunatno-brązową);zbyt niski ciężar właściwy elektrolitu.Przyczyny. Akumulator może się nadmiernie rozładować z kilku różnych powodów. Najważniejsze z nich, to:2.Zbyt częste i długotrwałe korzystanie z rozrusznika w razie trud­ności z uruchomieniem silnika. Rozrusznik podczas uruchamiania silni­ka pobiera z akumulatora prąd o natężeniu dochodzącym do kilkuset amperów. Tak gwałtowne wyładowanie akumulatora, zwłaszcza przez stosunkowo długi okres czasu powoduje paczenie się płyt, a wskutek tego zwarcia wewnętrzne i przedwczesne zużycie akumulatora. Jest to szczególnie ważne w okresie zimy, gdyż w miarę obniżania się tem­peratury elektrolitu wzrastają opory wewnętrzne akumulatora, co po­woduje, że znaczna część jego siły elektromotorycznej zostaje zużyta na pokonanie tych właśnie zwiększonych oporów, w następstwie czego spada napięcie na zaciskach. Wraz ze spadkiem napięcia na zaciskach akumulatora wzrasta pobór prądu, dzięki czemu rozrusznik rozwija określoną moc, obciążenie akumulatora wzrasta. Oprócz tego trzeba pa­miętać, że wraz ze spadkiem temperatury otoczenia zmniejsza się po­jemność akumulatora. Jeżeli w +25°C pojemność akumulatora wynosi 100 Ah (amperogodzin), to w temperaturze 0°C maleje ona do 73 Ah, zaś w — 10°C do 58 Ah, a w — 20°C wynosi już tylko 42 Ah (w odnie­sieniu do tego samego ciężaru właściwego elektrolitu, czyli stanu na­ładowania akumulatora). Zjawisko spadku pojemności akumulatora wraz z obniżeniem temperatury otoczenia jest szczególnie ważne, gdy chodzi o rozruch silnika, ponieważ wtedy właśnie (zwłaszcza w razie kilkakrotnego powtarzania prób rozruchu) pobierana jest z akumula­tora bardzo duża ilość prądu. Podobne okoliczności wyjaśniają koniecz­ność ograniczania do minimum poboru prądu z akumulatora przez roz­rusznik, szczególnie w okresie zimowym.3.Zanieczyszczenie pokrywy naczynia akumulatora, co może wy­wołać zwarcia (upływy prądu) między ogniwami.4.Pozostawienie na okres postoju samochodu włączonych świateł lub innych odbiorników.5.Niezadowalający stan techniczny akumulatora (zanieczyszczenie elektrolitu, wydzielanie się osadów w ogniwach, wypaczenie się płyt połączone z wypadaniem czynnej masy, zasiarczanienie płyt, uszkodze­nie naczynia itp.).6.Niewłaściwy stan instalacji elektrycznej. Niesprawna instalacja elektryczna może spowodować zwarcie przewodów, a tym samym szyb­kie wyładowanie akumulatora. Zaciski na biegunach akumulatora po­winny być właściwie osadzone i zaciśnięte.7.Niedomagania prądnicy lub samoczynnego wyłącznika. Uszkodze­nia prądnicy lub samoczynnego wyłącznika prądu powodują zupełny brak dopływu prądu do akumulatora lub też niedostateczny dopływ.Naprawa. Nadmiernie wyładowany akumulator trzeba oddać do naładowania i przeglądu w celu usunięcia ewentualnych usterek.Ładowanie akumulatora w samochodzie za pomocą przenośnegoprostownikaWskazania. Jeżeli nadmierne wyładowanie akumulatora uniemożli­wia rozruch silnika nawet za pomocą korby ręcznej, można silnik uru­chomić korzystając z akumulatora innego samochodu w sposób nastę­pujący:ustawić samochody możliwie blisko;połączyć ich masy kawałkiem przewodu (łącząc końce przewodu np. ze wspornikami resoru, zderzakami itp.);połączyć odcinkiem izolowanego przewodu zacisk rozrusznika jed­nego samochodu z zaciskiem rozrusznika drugiego samochodu; mo­żna też połączyć między sobą przednie zaciski regulatorów prądnic obu samochodów;sprawdzić iskrzenie świec zapłonowych i uruchomić silnik za po­mocą korby ręcznej.Aby utrzymać akumulator w nienagannym stanie technicznym, trze­ba ściśle stosować się do następujących zaleceń.8.Utrzymywać akumulator w miarę możliwości w stanie pełnego na­ładowania. W okresie letnim napięcie poszczególnych ogniw akumula­tora, sprawdzane pod obciążeniem woltomierza widełkowego, nie po­winno obniżać się poniżej 1,5… 1,6 V, co odpowiada cięża­rowi właściwemu 1,215 G/cm3 (50% wyładowania), w zimie natomiast odpowiednio powinno wynosić 1,6… 1,7 V i 1,252 G/cm3 — 25% wy­ładowania. Podczas przechowywania samochodu należy do­ładowywać akumulator co każde 25 … 30 dni.9.Rozładowany akumulator powinien być jak najszybciej ponownie naładowany. Nie wolno przechowywać rozładowanego akumulatora przez stosunkowo długi okres czasu, gdyż wywołuje to zasiarczanienie płyt (patrz punkt 4.1.4). Rozładowany akumulator należy niezwłocznieoddać do ładowania. Jeżeli instalację samochodu zasila kilka połączo­nych akumulatorów, wszystkie akumulatory trzeba ładować jedno­cześnie.3. Należy zwracać baczną uwagę, aby przypadkowo nie dopuścić do powstania jakichkolwiek zwarć w instalacji elektrycznej, ponieważ każde zwarcie powoduje bardzo szybkie wyładowanie akumulatora. W związku z tym należy dbać o stan izolacji przewodów elektrycznych i wymieniać je w razie potrzeby, gdy są uszkodzone. Nie wolno kłaść na pokrywie akumulatora metalowych przedmiotów. Podczas naprawy przewodów należy odłączyć przewód łączący akumulator z masą.4. Elektrolit wypełniający ogniwa akumulatora należy chronić od za­nieczyszczeń, ponieważ mogą one spowodować samorozładowanie ogniw lub zniszczenie masy czynnej płyt. Korki otworów wlewowych ogniw powinny być zawsze szczelnie dokręcone. Jeżeli elektrolit uległ zanieczyszczeniu, trzeba go jak najszybciej wymienić na świeży. Elektrolit należy wymieniać tylko w stacji ładowania akumulatorów, przy czym akumulator powinien być uprzednio rozładowany do granicy dopu­szczalnej.5. Nie wolno zbliżać się z otwartym ogniem (np. papieros, lampi lutownicza itp.) do ładowanego akumulatora, gdyż wydzielające się z elektrolitu gazy (wodór i tlen — wskutek elektrolizy wody) tworzą w połączeniu z powietrzem mieszaninę piorunującą, łatwo wybucha­jącą od ognia. W razie potrzeby oświetlenia akumulatora należy posłu­giwać się lampką zabezpieczoną od możliwości iskrzenia.6. Stwierdzając podczas pracy silnika samochodu burzenie się (tzw. gazowanie) elektrolitu, co jest zwykle (patrz punkt 4.1.4) dowodem cał­kowitego naładowania akumulatora, należy go częściowo rozładowy­wać przez włączenie świateł (nawet w dzień) lub kilkakrotne krótko­trwałe włączenie rozrusznika. Należy mieć na uwadze, iż przeładowanie akumulatora powoduje wyginanie i kruszenie się płyt. W razie stwier­dzenia zbyt dużego natężenia prądu ładowania regulator prądnicy nale­ży przekazać do sprawdzenia.

Comments

comments