Nadmierne zużycie okładzin szczęk hamulcowych

Obecnie najbardziej rozpowszechnione są hydrauliczne układy uru­chamiające mechanizmy hamulcowe. W porównaniu z me­chanicznym, hydrauliczny układ uruchamiający wyróżnia się o wiele mniejszą bezwładnością działania, zupełnym brakiem wpływu ruchów kół jezdnych na działanie hamulców (elastyczne przewody) i równo­miernością rozkładu nacisków na szczęki.Objawy. Pedał hamulca z łatwością można docisnąć do położenia skrajnego (do podłogi), przy czym skuteczność hamowania pojazdu jest niedostateczna (hamulce nie „trzymają”).Przyczyny. Nadmierne zużycie okładzin szczęk hamulcowychwskutek zwykłego zużycia eksploatacyjnego stwierdza się zwykle po przebiegu 50 .. . 100 tys. km. Przedwczesne zużycie okładzin szczęk ha­mulcowych może nastąpić wskutek:— zbyt brawurowej jazdy; ostre hamowanie wskutek nadmiernej pręd­kości podczas ruchu w mieście przed zakrętami, skrzyżowaniami, zauważonymi przeszkodami i w innych miejscach zmuszających kie­rowcę do zmniejszenia prędkości jazdy;ciągłego ocierania okładzin szczęk hamulcowych o bęben, np. wsku­tek nieprawidłowej regulacji luzów szczęk lub jałowego skoku pe­dału hamulca, albo nierówności na bieżni bębna hamulcowego;zastosowania okładzin szczęk hamulcowych wykonanych z nie­właściwego materiału;przeciążania somochodu (zwiększa się wtedy bezwładność pojazdu w ruchu i do zatrzymania go lub opóźnienia potrzebna jest duża siła hamowania, uzyskiwana jedynie przez spotęgowanie docisku okładzin szczęk do bieżni bębnów).Naprawa. Jeżeli okładziny nadają się jeszcze do użytku, skutki częściowego ich zużycia można usunąć przez zbliżenie szczęk hamul­cowych do bębnów (zmniejszenie odstępu między okładzinami a bębnem hamulcowym). Odstęp między okładzinami szczęk a bębnem hamulco­wym reguluje się najczęściej za pomocą specjalnych mimośrodów osa­dzonych w górnej części każdej szczęki lub w sworzniach oporowych szczęk. Przeważnie końce mimośrodów wy­prowadzone są na zewnątrz i zakończone sześciokątnymi główkami. Nadmiernie zużyte okładziny szczęk należy wymienić na nowe, a bębny hamulcowe przetoczyć w celu nadania im dokładnie okrągłego kształtu i gładkiej powierzchni.Tarczowy mechanizm hamulcowy wyposaża się zwykle w specjalny kompensator lub kompensatory automatyczne, które samoczynnie utrzymują niezmienne luzy między nakładkami ciernymi i tarczą (w okresie zwolnienia pedału hamulca), bez względu na stopień zużycia nakładek. Typowy kompensator składa się ze sworznia opo­rowego, sprężyny oporowej i zderzaka, który spełnia zadania wspornika sprężyny powrotnej, oddalającej tłok wraz z klockiem ciernym od tar­czy hamulca podczas zwalniania pedału hamulca.Sprężyna oporowa jest wciśnięta na sworzeń oporowy i przesuwa się po nim tylko wskutek dużego nacisku poosiowego, kiedy tłok ustępuje pod naporem płynu hamulcowego, tłoczonego przez pompę główną. Na­tomiast nacisk sprężyny powrotnej nie wystarcza do przemieszczenia sprężyny oporowej po sworzniu oporowym. Dzięki temu podczas ha­mowania bez względu na stopień zużycia nakładka cierna jest do­ciskana do tarczy hamulca, lecz w razie zwolnienia pedału hamulca tłok cofa się tylko na tyle, na ile może rozprężyć się sprężyna powrotna. W miarę zmniejszania się grubości nakładki ciernej zmienia się jedynie położenie sprężyny oporowej na sworzniu oporowym, lecz luz między nakładką cierną i tarczą hamulca pozostaje niezmienny.Wskazania. Aby ograniczyć do minimum intensywność zużywania się okładzin szczęk hamulcowych, należy:utrzymywać układ hamulcowy w nienagannym stanie technicznym;posługiwać się hamulcami tylko w razie konieczności i przez jak najkrótsze okresy czasu; należy ograniczać prędkość jazdy w mie­ście, przed zakrętami, podczas zjeżdżania w dół itp.;samochód wolno rozpędzać do dopuszczalnej prędkości tylko wów­czas, gdy droga jest wolna i odsłonięta na dużej przestrzeni;dostatecznie wcześnie zwalniać prędkość samochodu przed wszyst­kimi przeszkodami, znakami wymagającymi zatrzymania, zakręta­mi itp.;podczas zjeżdżania w dól po pochyłości nie należy wyłączać biegu, lecz do maksimum hamować silnikiem, dostatecznie wcześnie włą­czając niższy bieg;nie przeładowywać pojazdu.

Comments

comments