Nadmierne zużycie okładzin tarczy sprzęgła

Objawy. Nadmierne zużycie okładzin tarczy sprzęgła (obluzowane lub popękane okładziny) powoduje poślizg sprzęgła podczas przenosze­nia napędu, co sygnalizują zwykle następujące objawy:wyłączaniu sprzęgła towarzyszy świst;zmniejszenie zrywności samochodu i trudności w pokonywaniu wzniesień; niekiedy nawet podczas ruszania z miejsca pojazdem wzrost prędkości następuje bardzo wolno, zwłaszcza maksymalnie załadowanym;nadmierne rozgrzewanie się sprzęgła podczas ruchu samochodu, łat­wo dające się stwierdzić przez dotykanie ręką obudowy sprzęgła (palenie się okładzin — specyficzny zapach);nadmierne zużycie paliwa.Wspomniane obiawy nie występują oczywiście nagle, lecz nasilają się z biegiem czasu. Nie wolno lekceważyć znacznego zużycia okładzin tar­czy sprzęgła. Wskutek poślizgu sprzęgła samochód nie może pokonać długiego i stromego wzniesienia, a po zatrzymaniu może staczać się z powrotem w dół, choć silnik pracuje prawidłowo.Przyczyny. Wskutek poślizgu podczas każdorazowego włączania i wyłączania sprzęgła okładziny cierne tarczy sprzęgła ulegają z biegiem czasu normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu. Przedwczesne zużycie okładzin może być wynikiem nieumiejętnego posługiwania się sprzęgłem lub też niewłaściwej jego obsługi.Bezpośrednią przyczyną przedwczesnego zużycia okładzin tarczy sprzęgła wskutek braku należytej obsługi jest najczęściej:— nieprawidłowa regulacja jałowego skoku pedału sprzęgła (za mały skok), niewłaściwe lub nieprawidłowo założone okładziny;zaolejenie okładzin tarczy sprzęgła (wskutek przecieków oleju ze skrzyni korbowej silnika lub ze skrzynki biegów);osłabienie lub pęknięcie sprężyn dociskowych sprzęgła;— porysowanie gładzi koła zamachowego (patrz punkt 2.3.2.1). Powodem przedwczesnego zużycia okładzin tarczy sprzęgła wskuteknieumiejętnego posługiwania się sprzęgłem jest zwykle:opieranie stopy na pedale sprzęgła podczas jazdy lub w czasie krót­kich przerw w ruchu, co w następstwie wywarcia przypadkowego nacisku na pedał powoduje częściowe wyłączenie i poślizg sprzęgła;nieumiejętne włączanie sprzęgła, zwłaszcza przy wysokiej prędkości obrotowej, powodujące gwałtowne zaciśnięcie tarczy sprzęgła, po­przedzone jednak krótkotrwałym bardzo intensywnym poślizgiem;jednoczesne wyciskanie obu pedałów (sprzęgła i hamulca) w przy­padku konieczności zatrzymania się zamiast użycia najpierw hamul­ca, a następnie dopiero wyłączenia sprzęgła bezpośrednio przed za­trzymaniem się samochodu;gwałtowne zwiększanie lub zmniejszanie prędkości ruchu samocho­du; wyłączanie sprzęgła podczas pracy silnika na postoju (skrzyżo­wanie) lub też niezdecydowane albo zbyt powolne włączanie i wyłą­czanie sprzęgła.Naprawa. Kierowca nie ma na ogół warunków do wymiany okładzin lub tarczy sprzęgła. W razie wystąpienia objawów świadczących o nad­miernym zużyciu pojazd należy przekazać do warsztatu naprawczego w celu wymiany zużytych okładzin tarczy sprzęgła. W przypadku stwierdzenia znacznego poluzowania nitów lub innych elementów mocujących, rozluźnienia lub zużycia (popękania) sprężyn tłumika drgań skrętnych tarczę sprzęgła należy wymienić na nową.Wskazania. Aby nie dopuścić do przedwczesnego zużycia sprzęgła, kierowca powinien:sprzęgło wyłączać szybko i -zdecydowanie, całkowicie wyciskając pedał:sprzęgło włączać płynnie, unikając zbyt gwałtownego zmniejszenia nacisku na pedał sprzęgła i równomiernie naciskając na pedał przy­spieszenia;podczas pracy silnika nie wyłączać sprzęgła na stosunkowo długie okresy czasu; należy podkreślić, że podczas zjeżdżania z góry, jeśli sprzęgło jest wyłączone, samochód łatwo zarzuca, co kończy się czę­sto wypadkiem;nie opierać stopy na pedale sprzęgła podczas jazdy, lecz trzymać ją na podłodze (z wyjątkiem wykonywania czynności wyłączania sprzę­gła);z chwilą stwierdzenia poślizgu sprzęgła, np. w razie ugrzęźnięcia samochodu w ciężkim terenie, zaprzestać prób samodzielnego wydo­bywania się i wezwać pomoc;okresowo regulować jałowy skok pedału sprzęgła;nie przeładowywać samochodu.

Comments

comments