Nadmierne zużycie paliwa

Objawy. Wniosek o nadmiernym zużyciu paliwa wskutek niewła­ściwego działania gaźnika można wysnuć dopiero po uprzednim upew­nieniu się, że silnik jest w należytym stanie technicznym, a cały układ zasilania (wraz ze zbiornikiem) jest zupełnie szczelny. Zmniejszona moc silnika i nieekonomiczne zużycie paliwa są bowiem wzajemnie od sie­bie uzależnione i wynikają z tych samych przyczyn (niewłaściwe spa­lanie, zużycie silnika, włączony hamulec postojowy, nieszczelność w układzie zasilania itd.).Nadmierne zużycie paliwa najłatwiej wykrywa się przez bardzo do­kładny pomiar zużycia paliwa na określonym odcinku drogi (np. zasilając paliwem ze specjalnego zbiorniczka z odpowiednio wyskalowaną podziałówka, umożliwiającą na bieżąco określanie ubytku paliwa w zbiorniczku). Wnioski o nadmiernym zużyciu paliwa nie uzasadnione wynikami pomiarów są często mylne, z uwagi na rozmaite czynniki, które chwilowo lub okresowo mogą zwiększać zużycie paliwa przez silnik o nienagannym stanie technicznym lub stwarzać pozory nadmiernego zużycia paliwa, jak nieumiejętne napeł­nienie zbiornika (rozlewanie paliwa), przecieki wskutek nieszczelności (pęknięty zbiornik, przewód paliwa itp.) i inne.Przyczyny. Powodów nadmiernego zużycia paliwa jest wiele, przy czym nieprawidłowości w działaniu należycie wyregulowanego i umie­jętnie obsługiwanego gaźnika są na ogół mało prawdopodobne. Z tego względu do szukania rzeczywistego powodu nadmiernego zużycia pa­liwa w niedomaganiach gaźnika należy przystępować na końcu, po upewnieniu się, że inne możliwe przyczyny nie wchodzą w rachubę.Gdy chodzi o nadmierne zużycie paliwa powodowane przez niepra­widłowe,działanie gaźnika, przyczyny mogą być następujące:zbyt wysoki poziom paliwa w komorze pływakowej gaźnika (nie­szczelny lub zbyt ciężki pływak, albo nieszczelny zaworek iglicowy);nadmierne wzbogacanie mieszanki (zbyt duża przepustowość dysz paliwa — rozkalibrowanie, uszkodzenie urządzenia rozruchowego, niewłaściwa regulacja skoku pompki przyspieszającej, nieprawidło­we ustawienie podgrzewacza mieszanki itd.);nieprawidłowe ustawienie iglicy głównej dyszy paliwa;usterki w mechanizmie sterowania gaźnika.Naprawa. Ponieważ nadmierne zużycie paliwa może być następ­stwem wielu przyczyn nie związanych z działaniem gaźnika, należy ich najpierw szukać w niesprawności samego silnika lub zespołów i me­chanizmów podwozia samochodu. Dopiero jeśli przegląd całego samo­chodu nie wykazuje usterek zwiększających zużycie paliwa, z kolei trzeba sprawdzić stan układu zasilania, a dopiero na końcu szukać przy­czyn nadmiernego zużycia paliwa w niedomaganiach gaźnika. Prawi­dłowość działania urządzeń gaźnika w zasadzie powinien sprawdzać tylko odpowiednio wykwalifikowany fachowiec (najlepiej w stacji obsługi).Wskazania. Należy mieć na uwadze, że najbardziej prawidłową regulacją gaźnika jest regulacja fabryczna. W okresie eksploatacji samochodu trzeba dbać jedynie o to, aby regulacja fabryczna została w pełni zachowana. Wszelkie „usprawnienia” i zmiany fabrycznej re­gulacji gaźnika (dotyczące dysz paliwa lub też innych elementów gaź­nika) mają z reguły ujemny wpływ na pracę silnika.

Comments

comments