Naprawa bieżąca

Jak już wcześniej powiedziano (patrz punkt 1.2), mimo zachowania wszystkich środków obsługi technicznej, nie można całkowicie uniknąc zużywania się pojazdu, a to w konsekwencji prowadzi do konieczności przywracania pojazdowi jego pierwotnej sprawności technicznej przez naprawę.Zasadnicza różnica między obsługą techniczną a naprawą polega więc na tym, że celem obsługi jest podtrzymywanie zdolności samochodu do pracy, natomiast naprawy — przywrócenie zespołom pojazdu utraconej zdolności do pracy przez usunięcie powstałych uszkodzeń.Jak wynika z zakresu czynności poszczególnych rodzajów obsług, cały system planowo-zapobiegawczy obejmuje głównie czynności prze-glądowo-kontrolne ukierunkowane na wykrycie niesprawności działa­nia poszczególnych zespołów samochodu. Aby obsługa techniczna zło­żona z takich właśnie czynności miała sens, musi po niej następować usunięcie stwierdzonej niesprawności, tj. regulacja lub naprawa. Re­gulacja, jako czynność polegająca na wzajemnym przesunięciu współ­pracujących części, nie pociąga za sobą wymiany części. Naprawa na­tomiast polega na usuwaniu uszkodzeń przez wymianę lub naprawę czę­ści podzespołów lub zespołów. Taką naprawę, która nie powoduje dłuższego wyłączenia pojazdu z eksploatacji i ogranicza się do prac po­legających na wymianie lub naprawie części z wyjątkiem części pod­stawowych, przyjęto nazywać naprawą bieżącą. Przy takiej naprawie zespół może być tylko w wyjątkowych przypadkach częściowo rozbie­rany lub wymontowywany z pojazdu w celu usunięcia usterek powsta­łych w miejscach niedostępnych z zewnątrz. Przykładowy wykaz pod­stawowych części zawiera tablica 6.W ramach naprawy bieżącej samochodu najczęściej wykonywane są takie prace, jak np. wymiana wszelkiego rodzaju uszczelek, okładzin tarczy sprzęgłowej, przegubu wału napędowego, łożysk piast, sworzni kulistych układu kierowniczego, drążków kierowniczych, bębna hamul­cowego, tłoczków hamulcowych, sworzni i tulejek resorów, wieszaka resoru, różnych elementów wyposażenia elektrycznego, zbiornika pa­liwa itp.Oprócz wymienionych wyżej przykładowo prac o charakterze de-montażowo-montażowym, w ramach naprawy bieżącej mogą być wy­konywane prace specjalistyczne związane z naprawą poszczególnych części, jak np.:lutowanie zbiornika, chłodnicy, końcówek przewodów elektrycz­nych;prostowanie oblachowania, stop ni,, zderzaka;spawanie części nadwozia, wsporników, błotników, poprzeczek ram;dorabianie elementów drewnianych;naprawa lub dorabianie siedzeń, pokrowców, obić;lakierowanie nadwozia, malowanie tarcz kół, ramy, zespołów;— naprawa wszelkich elementów wyposażenia elektrycznego. Ogólnie wszystkie prace, jakie mogą być wykonywane w ramachnaprawy bieżącej samochodu, można podzielić na następujące grupy prac: demontażowo-montażowe, ślusarskie, tokarskie, spawalnicze, ko­walskie, blacharskie, stolarskie, tapicerskie, elektrotechniczne, lakierni­cze i wulkanizacyjne.Jak z powyższych przykładów wynika, w ramach napraw bieżących mogą być wykonywane prace stosunkowo drobne, mało pracochłonne, ale o bardzo szerokim zakresie specjalności.Naprawa bieżąca pojazdu powinna być w zasadzie wykonana w cza­sie postoju pojazdu przy obsłudze okresowej lub sezonowej. Gdy jed­nak pracochłonność naprawy bieżącej przekracza czas przestoju po­jazdu w obsłudze, a umożliwiają to zasoby kompletnych zespołów i pod­zespołów, stosuje się naprawę bieżącą systemem wymiany zespołów i podzespołów. System ten polega na wymontowaniu niesprawnie pra­cującego zespołu i zamontowaniu na jego miejsce zespołu sprawnego. Czas przestoju pojazdu w naprawie ulega w ten sposób wydatnemu zmniejszeniu. Jest to szczególnie cenna cecha w odniesieniu do po­jazdów specjalnych, obsługujących zakłady o ruchu ciągłym.Planowanie napraw bieżących jest oczywiście bardzo trudne i ogra­nicza się jedynie do określenia średniej liczby roboczogodzin po­trzebnych do wykonania tych napraw dla danego typu i marki samo­chodu w czasie określonego przebiegu samochodu (np. 1000 km).Wykonawcami napraw bieżących są wykwalifikowani pracownicy stacji obsługi, wyposażonej w odpowiednie urządzenia, przyrządy i na­rzędzia.

Comments

comments