Niedomagania gaźników

Mieszankę paliwa z powietrzem wytwarza gaźnik, od którego wy­maga się zwykle, aby spełniał należycie najrozmaitsze zadania szczegó­łowe. Przede wszystkim gaźnik powinien:— niezależnie od warunków pracy silnika bardzo dokładnie rozpylać paliwo;;— wytwarzać mieszankę (paliwa i powietrza) o składzie możliwie naj­korzystniejszym z uwagi na chwilową prędkość biegu lub obciążenie silnika (w celu poprawienia warunków tworzenia się mieszanki sto­suje się gaźniki wielogardzielowe);umożliwiać łatwy rozruch silnika;w razie nagłego uchylenia przepustnicy (w celu szybkiego przyspie­szenia biegu lub zwiększenia mocy silnika) wytwarzać chwilowo sil­nie wzbogaconą mieszankę, co stanowi warunek uzyskania wymaga­nej zrywności silnika;zapewnić równomierne zmiany w dopływie mieszanki paliwa z po­wietrzem do cylindrów silnika podczas zmieniania się prędkości obrotowej wału korbowego (zapewniać płynne i szybkie przyspie­szania oraz zwalnianie biegu silnika);zapewniać należyte zasilanie cylindrów mimo zmian położenia lub kołysania się silnika (np. w razie kołysania się lub pochylenia samo­chodu podczas jazdy w terenie nierównym); spełnienie tego wa­runku jest szczególnie ważne, gdy chodzi o pojazdy wojskowe oraz terenowe;odznaczać się nieskomplikowaną budową i mieć proste urządzenia, dające się łatwo regulować.W celu zrealizowania tych warunków gaźnik ma wiele różnych urządzeń pomocniczych (pompka przyspieszająca, oszczędzacz, urządzenie biegu jałowego, rozruchowe, do kompensacji mieszanki itd.), a w ciężarowych samochodach jeszcze ogranicznik największej szybkobieżności wału korbowego silnika.Mieszanka wytworzona przez gaźnik powinna stanowić mgłę paliwa możliwie najdokładniej rozpylonego i wymieszanego z powietrzem. Dobre rozpylenie paliwa zwiększa powierzchnię jego bezpośredniego styku z powietrzem i przyspiesza odparowanie paliwa, do czego przy­czynia się również nagrzewanie się mieszanki od ścianek przewodu ssącego i cylindra. Kropelki benzyny niedostatecznie rozdrobnione i nierównomiernie wymieszane z powietrzem osiadają na ścianach cy­lindrów i spływają do miski olejowej spłukując olej z gładzi cylindrów. Powoduje to niepotrzebne straty paliwa, szybkie zanieczyszczenie olejuOraz wzmożone zużycie gładzi cylindrów, pierścieni tłokowych i in­nych smarowanych części silnika.Dostateczne odparowanie paliwa i jego właściwy stosunek do po­wietrza zawartego w mieszance są warunkami prawidłowego przebiegu procesu spalania się mieszanki w cylindrze. Wspomniane czynniki są szczególnie ważne, ponieważ w przypadku zupełnego spa­lania paliwa wytwarza się dużo ciepła i cała zawartość węgla w paliwie łączy się z tlenem powietrza (tworząc dwutlenek węgla), a z wodoru i tlenu powstaje para wodna. Jeżeli natomiast węgiel zawarty w pali­wie nie spala się zupełnie, ciepła wywiązuje się o wiele mniej, spaliny zawierają dużo tlenku węgla, a ponadto na ścianach komory sprężania, denkach tłoków oraz na zaworach i gniazdach zaworów tworzy się na-gar (osad węglowy). Jednocześnie mieszanka nie powinna zawierać zbyt dużo powietrza, ponieważ wartość opałowa takiej mieszanki jest mniejsza. Jest to spowodowane utratą części ciepła na niepotrzebne na­grzewanie nadmiaru powietrza.Dlatego też skład mieszanki wytwarzanej przez gaźnik wywiera duży wpływ na moc silnika, jego zużycie i przebieg międzynaprawczy. Kie­rowca powinien poświęcać gaźnikowi specjalnie dużo uwagi, zarówno gdy chodzi o okresową obsługę gaźnika, jak i regulację jego poszczegól­nych urządzeń.Urządzenia gaźnika stanowią często przedmiot różnego ro­dzaju niesprawności. Usuwanie tych niedomagań ogranicza się jednak w znakomitej większości do zabiegów kontrolno-obsługowych. Ponie­waż jednakże konieczność przeprowadzania takich zabiegów związana jest z reguły z występującymi sporadycznie nieprawidłowościami w pracy silnika, problem usuwania niedomagań gaźników zostanie omó­wiony w następnych punktach w powiązaniu z określonymi typowymi niedomaganiami gaźników.Powody niedomagań gaźników, ich wykrywanie i usuwanie stanowią obszerną dziedzinę wiedzy, przede wszystkim z uwagi na ogromną rozmaitość gaźników i ich urządzeń. Ze względu na tą różnorodność konstrukcji, w miarę możliwości, przed przystąpieniem do regulacji gaźnika (oczywiście tylko w razie nieodzownej konieczności), należy dokładnie zapoznać się z opisem budowy i działania danego typu gaź­nika. Do najczęstszych, a zarazem najłatwiejszych do usunięcia należą zanieczyszczenia przewodów, dysz i kanałów powietrza gaźnika, niepra­widłowy poziom paliwa w komorze pływakowej i wzrost przepusto­wości dysz paliwa.

Comments

comments