Niedomagania ogranicznika największej szybkobieżności

Wbudowany zwykle w gaźniku ogranicznik największej szybkobież­ności ogranicza samoczynnie najwyższą prędkość obrotową walu korbowego, z którą silnik może pracować przy danym ustawieniu regulatora, niezależnie od obciążenia silnika lub położenia pedału przy­spieszenia. Działanie takiego ogranicznika polega na samoczynnym przymykaniu przepustnicy w gaźniku, jeżeli chwilowa prędkość obro­towa wału korbowego przekracza największą dopuszczalną (wynikającą z ustawienia ogranicznika).Obecnie stosuje się również pneumatyczne ograniczniki największej szybkobieżności (np. ZIŁ-130) w postaci osobnego urządzenia działają­cego niezależnie od przepustnicy gaźnika, umieszczonego między gaźnikiem i kołnierzem rury ssącej. Stosowany jest równieżpneumatyczno-odśrodkowy ogranicznik największej szybkobieżności składający się z odśrodkowego podajnika umocowanego na silniku (napędzany od wału rozrządu) i przeponowego mechanizmu siłownikowego umieszczonego w gaźniku i związanego z osią przepust­nicy.Objawy. Samochód nie może osiągnąć swej maksymalnej prędkości (silnik nie rozwija pełnej mocy) lub ją przekracza.Przyczyny. Powodem niewłaściwego działania ogranicznika naj­większej szybkobieżności może być:zmiana twardości sprężyn (np. wskutek osłabienia lub pęknięcia);nieprawidłowe ustawienie ogranicznika (np. przez niedoświadczone­go kierowcę, który uważa ogranicznik za dławik umieszczony na okres docierania silnika).Naprawa. Nieprawidłowo Ustawiony ogranicznik największej szyb­kobieżności należy jak najszybciej prawidłowo wyregulować. Ze wzglę­du na konieczność stosowania do tej czynności specjalnych przyrządów oraz z uwagi na trudności z tym związane, kierowca nie powinien roz­bierać lub ustawiać ogranicznika, lecz jego regulację zlecić w stacji ob­sługi lub w odpowiednim warsztacie.Ustawienie ogranicznika największej szybkobieżności polega na od­powiednim ustaleniu napięcia sprężyny przez zmianę liczby zwojów czynnych i skoku. Liczbę skoków zmienia się przez obracanie tulejki, w poprzek której osadzony jest kołek oddzielający zwoje czynne od unieruchomionych. Zmianę skoku osiąga się przez obracanie nakrętki. W ogranicznikach pneumatyczno-odśrodkowych reguluje się napięcie sprężyny zaworu czujnika.Ogranicznik największej szybkobieżności w niektórych gaźnikach ma dwie sprężyny: główną i kompensacyjną. Od napięcia sprężyny głównej zależy prędkość obrotowa wału korbowego, przy której ogra­nicznik zaczyna działać, a od napięcia sprężyny kompensacyjnej, zmie­niającego się wskutek zmian otwarcia przepustnicy — stopień czułości regulatora.Wskazania. Niedomaganie ogranicznika największej szybkobieżno­ści pociąga za sobą wzmożone zużycie silnika i stwarza niebezpieczeń­stwo „rozbiegania się” silnika w pewnych warunkach jazdy (np. długie zjazdy, praca silnika z pełną mocą).Kierowca w żadnym przypadku nie powinien samowolnie zdejmować plomby ogranicznika największej szybkobieżności i zmieniać ustawie­nia regulacji ustalonej przez fabrykę lub zakład naprawczy.W gaźnikach dwukomorowych należy okresowo sprawdzać synchro­nizację otwierania się przepustnic.

Comments

comments