Niedomagania pompy wody

Objawy. O niedomaganiach pompy wody świadczą naj­częściej wycieki wody wzdłuż wałka pompy (wskutek nadmiernego zużycia dławika, wałka lub tulejki pompy) lub przez uszczelkę między kadłubem pompy i kadłubem silnika. W razie nadmiernego zużycia lub uszkodzenia części pompy (zwłaszcza tulejki) podczas pracy silnika sły­chać „warczenie” pompy wody.Przyczyny. Jako typowe powody niedomagań pompy wody stwier­dza się najczęściej:nieszczelność obudowy pompy wody spowodowaną zużyciem dławi­ka lub zluzowaniem się śrub mocujących kadłub pompy do kadłuba silnika;nadmierne zużycie wałka i tulejki pompy— eksploatacyjne albo ja­ko skutek niedostatecznego smarowania tulejki pompy wody;zgięcie wałka pompy wody (np. wskutek uderzenia łopatki wentyla­tora o twardy przedmiot);pęknięcie lub obłamanie łopatki wirnika (coraz częściej stosowane są wirniki wykonywane z tworzyw sztucznych np. FIAT 125P).Naprawa. Uszkodzenia pompy wody, polegające na nieszczelnościach dławika lub kadłuba pompy, kierowca może usunąć we własnym zakre­sie przez dociągnięcie nakrętek dławika lub śrub mocujących pompę do kadłuba silnika, albo przez wymianę uszkodzonej uszczelki. Nakręt­kę dławika należy dociągnąć tylko na tyle, aby ustał wyciek wody, po­nieważ zbyt mocne dociągnięcie nakrętki powoduje nadmierny docisk uszczelki do wałka, co przyspiesza jego zużycie.Jeżeli dociągnięcie nakrętki dławika nie zapobiega dalszemu przesą­czaniu się wody (lub w razie uszkodzenia jakiejś części pompy), należy pompę oddać do naprawy w zakładzie naprawczym lub wymienić na nową.Wskazania. Aby zapobiec niedomaganiom pompy wody, należy:smarować okresowo łożyska pompy w sposób podany w szczegóło­wej instrukcji obsługi;nie dopuszczać do zamarznięcia wody w układzie chłodzenia, ponie­waż w chwili uruchomienia silnika zamrożona pompa wody może ulec uszkodzeniu (wskutek np. zgięcia lub nawet urwania się wałka pompy);dbać o prawidłowy stan techniczny wentylatora;wymieniać przed każdorazowym wbudowaniem pompy wody uszczelkę zakładaną między pompę i kadłub silnika.

Comments

comments