Niedomagania samoczynnego zasysacza

Objawy. Samoczynny zasysacz, spotykany w niektórych gaźnikach (BVF, JIKOV, SOLEX), jest to przepustnica powietrza (urządzenie roz­ruchowe) sterowana przez siłownik podciśnieniowy lub termostat. W razie niedomagania siłownika lub termostatu zasysacz nie działa, przy czym przepustnica powietrza jest często utrzymywana w położeniu przymknięcia, co powoduje nadmierne stałe wzbogacanie mieszanki (patrz punkt 2.7.4). Utrudnia to oczywiście pracę silnika, któ­ry wykazuje skłonność do zatrzymywania się po uruchomieniu lub w ra­zie zatrzymania się po rozruchu nie daje się ponownie uruchomić. Po­nadto zwykle można zaobserwować znaczny wzrost zużycia paliwa.Przyczyny. Powodem niedomagania samoczynnego zasysacza o ste­rowaniu podciśnieniowym jest zwykle zanieczyszczenie kanalików po­wietrza regulatora, łączących jego komorę z rurą ssącą lub nieszczel­ność zanieczyszczonego tłoczka. Podobne skutki pociąga za sobą uszko­dzenie sprężyny bimetalowej termostatu lub zanieczyszczenie ułoży-skowania przepustnicy powietrza.Naprawa. Należy zdjąć filtr powietrza i palcem otworzyć przepust­nicę powietrza. Jeśli niedomaganie się powtarza, trzeba gaźnik roze­brać, sprawdzić drożność kanalików (ewentualnie przedmuchać) i stan tłoczka regulatora pneumatycznego. Uszkodzoną sprężynę bimetalową termostatu należy wymienić na nową. Nieszczelny zawór trzeba do­trzeć.Wskazania. Ponieważ samoczynny zasysacz działa często również jako oszczędzacz, w przypadku niedomagań takiego urządzenia silnik może wykazywać brak zrywności i najczęściej nie rozwija pełnej mocy.

Comments

comments