Niedomagania układu zasilania pompo-wtryskiwaczy

Objawy. Jeśli w czasie użytkowania pojazdu zostanie stwierdzone, że rozruch silnika sprawia trudności w okresie zimowym w tempera­turze poniżej 5°C stosuje się specjalne urządzenie rozruchowe, nastąpił spadek mocy silnika lub jego bieg jest nieregu­larny, a według wszelkiego prawdopodobieństwa pompo-wtryskiwacze działają prawidłowo, należy brać pod uwagę niesprawność układu za­silania.Przejawami tych niedomagań mogą być trudności rozruchu silnika, wyciek paliwa z otworu wałka wirnika pompy lub przegrzewanie się pompy.Przyczyny. Dopływ paliwa do wtryskiwaczy może być niedosta­teczny wskutek zanieczyszczenia filtrów dokładnego i wstępnego oczy­szczania lub wkładek filtrujących, znajdujących się w pompo-wtryskiwaczu, albo niesprawności pompy zasilającej. Nie­sprawność pompy zasilającej może być następstwem:zakleszczania się wirnika w obudowie pompy,nieszczelności dławika wałka (zużycie dławika lub wałka wirnika),nadmiernego zużycia pompy zasilającej.Każde z wymienionych niedomagań może powodować wydatny spa­dek wydajności pompy zasilającej, wskutek czego w zakresie niskich prędkości biegu silnika nie wytwarza ona ciśnienia tłoczenia wystarcza­jącego do przezwyciężania oporów przepływu paliwa w filtrach. Nie­właściwe (zbyt niskie) ciśnienie zasilania może też być następstwem zapowietrzenia się układu (patrz punkt 1.6.4.3).Naprawa. Jeżeli istnieje podejrzenie, że nieprawidłowa praca sil­nika jest skutkiem niedomagań układu zasilania, należy sprawdzić jego pracę za pomocą kontrolnego ciśnieniomierza. W tym celu najpierw włącza się ciśnieniomierz do przewodu między filtrem dokładnego oczyszczania i pompo-wtryskiwaczami. Nienagannie działająca pompa zasilająca powinna doprowadzać paliwo pod ciśnieniem około 3 kG/cm!.Jeżeli podczas pracy silnika z prędkością 2000 obr/min ciśnienie tłocze­nia paliwa do pompo-wtryskiwaczy wyraźnie przewyższa 3 kG/cm2, świadczy to o zanieczyszczeniu wkładek filtrujących w pompo-wtryskiwaczach. W tym przypadku należy sprawdzić stan filtrów pompo-wtry­skiwaczy i w razie potrzeby wymienić je na nowe. W razie silnego za­nieczyszczenia filtrów wstępnego lub dokładnego oczyszczania ciśnienie wskazywane przez ciśnieniomierz jest stosunkowo niższe, przy czym tego rodzaju obniżenie ciśnienia tłoczenia pompy zasilającej może być również skutkiem drobnych nieszczelności układu.Jeżeli za pomocą ciśnieniomierza nie udaje się rozpoznać powodu nie­domagania układu zasilania, trzeba sprawdzić działanie układu posłu­gując się małym przenośnym zbiornikiem paliwa. Najpierw odłącza się przewód od zbiornika paliwa w pojeździe przy filtrze wstępnego oczysz­czania i do filtru przyłącza się przenośny zbiornik paliwa. Jeżeli pompa zasilająca pobierając paliwo ze zbiornika przenośnego wytwarza pra­widłowe ciśnienie tłoczenia, powodu niedomagania należy szukać na odcinku między zbiornikiem paliwa w pojeździe i filtrem wstępnego oczyszczania. Natomiast kiedy ciśnienie tłoczenia jest nadal zbyt niskie, a filtry są sprawne — prawdopodobnie pompa zasilająca działa nie­prawidłowo.Działanie pompy zasilającej sprawdza się kontrolując jej wydajność. Podczas pracy silnika z prędkością obrotową około 1200 obr/min z prze­wodu tłoczącego pompy powinno wyciekać w ciągu każdej minuty po­nad 1,5 litra paliwa. Jeżeli wydajność pompy zasilającej jest mniejsza, należy sprawdzić poszczególne elementy układu, a zwłaszcza samą pom­pę i filtry.Wskazania. Zadania i obowiązki kierowcy ograniczają się do usu­wania nieszczelności w przewodach i czyszczenia wkładów filtrów. W razie wykrycia usterki pompy zasilającej należy oddać ją do napra­wy w warsztacie specjalistycznym.

Comments

comments