Nieprawidłowa regulacja pompki przyspieszającej

Nagłe otwarcie przepustnicy w gaźniku powoduje krótkotrwałe gwał­towne zubożenie mieszanki zasysanej do cylindrów, co często wywołuje charakterystyczne „kichanie” w gaźniku. Przyczyny tych zjawisk są następujące. Podczas pracy silnika na biegu jałowym w rurze ssącej panuje dość duże podciśnienie dochodzące do 300 mm słupa rtęci. Wo­bec tak niskiego ciśnienia benzyna bardzo szybko paruje i nie wykazuje skłonności do skraplania się na ściankach rury ssącej. Jeżeli jednak nagle otworzy się przepustnicę gaźnika (odsłoni cały przekrój przelo­towy), ciśnienie powietrza w gardzieli zbliża się do ciśnienia atmosfe­rycznego (podciśnienie zanika), co utrudnia odparowanie benzyny.Jednocześnie wydajność rozpylaczy zwiększa się stosunkowo powoli, wskutek czego przez krótki okres do cylindrów napływa mieszanka zawierająca zbyt mało paliwa. Ponadto obniżenie się temperatury mie­szanki, wskutek napływu dużych ilości zimnego powietrza po gwałtow­nym uchyleniu przepustnicy, powoduje znaczne pogorszenie się jakości mieszanki.Występowanie tych zjawisk w chwilach nagłego otwarcia przepust­nicy powoduje dławienie się pracującego silnika wskutek nadmiernego zubożenia mieszanki (wypadanie zapłonów, „strzały” w gaźniku itd.). Tego rodzaju zakłócenia w pracy silnika w okresie, kiedy niezbędne jest przyspieszenie samochodu (np. na skrzyżowaniu w celu uniknięcia wypadku), są oczywiście wysoce niepożądane.Aby zapobiec chwilowemu zubożeniu mieszanki podczas nagłego otwarcia przepustnicy w gaźniku, trzeba w tym okresie dostarczać do gardzieli dodatkową ilość benzyny. Zadanie takie spełniają w większo­ści gaźników pompki przyspieszające, które służą do krótkotrwałego wzbogacania mieszanki po każdorazowym gwałtownym wciśnięciu pe­dału przyspieszenia.Objawy. Nieprawidłowo wyregulowana pompka przyspieszająca mo­że powodować niedostateczne lub nadmierne wzbogacenie mieszanki po nagłym uchyleniu przepustnicy w gaźniku. Ujawnia się to przez brak zrywności i dławienie się silnika lub przez chwilowe pojawienie się czarnego dymu w spalinach, po każdym gwałtownym wciśnięciu pedału przyspieszenia.Przyczyny. Powodem wadliwego działania pompki przyspieszają­cej jest ustawienie skoku pompki nieodpowiednio do warunków klima­tycznych (np. wskutek nieświadomości kierowcy). W okresie zimowym cięgło powinno zajmować jak najdalsze położenie od osi przepustnicy. W okresie wiosny i jesieni ustawia się cięgło w położeniu środkowym, a latem — jak najbliżej osi przepustnicy. Niewłaściwe wyregulowanie długości cięgła łączącego trzonek tłoczka pompki z dźwignią osadzoną na osi przepustnicy powoduje wstrzykiwanie zbyt dużej lub zbyt ma­łej dawki paliwa.Naprawa. Regulacja pompki przyspieszającej polega zwykle na zmianie położenia cięgła na dźwigni osadzonej na osi przepustnicy (czy­li na odpowiedniej zmianie długości skoku tłoczka pompki).Położenie to powinno być dobrane odpowiednio do przewidywanych warunków pracy silnika, pory roku i warunków klimatycznych. Cięgło zwykle może być ustawiane w trzech położeniach:na znaczne wzbogacenie mieszanki — do pracy silnika w okresie jesienno-zimowym lub w ciężkich warunkach użytkowania (naj­większy skok tłoczka pompki);na małe wzbogacenie mieszanki — do pracy silnika w okresie upa­łów i w dogodnych warunkach użytkowania (najmniejszy skok tłocz­ka pompki);na średnie wzbogacenie mieszanki — do pracy silnika w przecięt­nych warunkach użytkowania.Taka regulacja skoku tłoczka pompki przyspieszającej jest stosowana w większości gaźników. W niektórych typach gaźników skok tłoczka pompki nie jest regulowany.Wskazania. Okresowo trzeba kontrolować stan tłoczka pompki przyspieszającej i sprężyn oraz szczelność zaworów zwrotnych. Nie­szczelność tłoczka lub zaworów powoduje niedomagania w pracy pomp­ki (pompka nie spełnia swego zadania, silnik dławi się po nagłym uchy­leniu przepustnicy).

Comments

comments