Nieprawidłowe rozpylanie paliwa przez wtryskiwacz

Zadanie wtryskiwacza polega na dokładnym rozpylaniu dawki pali­wa w sprężonym powietrzu wypełniającym wnętrze komory spalania w cylindrze. Od sposobu rozpylania paliwa zależą: zużycie oleju napę­dowego przez silnik, prawidłowość procesu spalania oraz szybkość zanieczyszczania się cylindrów, tłoków i przewodów wydechowych naga-rem, czyli ogólnie moc i pewność pracy silnika.Każdy cylinder silnika wysokoprężnego jest zasilany przez oddzielny wtryskiwacz, wkręcony w głowicę cylindra (lub w kadłub silnika) pod odpowiednim kątem i połączony z pompą wtryskową za pomocą prze­wodu wysokiego ciśnienia. Paliwo tłoczone przez sekcje tłoczące pompy wtryskowej przedostaje się przewodami do poszczególnych wtryski­waczy, które pod ciśnieniem 80 … 400 kG/cm2 (zależnie od typu silnika i konstrukcji urządzenia wtryskowego) rozpylają olej napędowy w ko­morach spalania, w postaci jednego lub kilku strumieni.Ciśnienie wtryskiwania wynika z wstępnego napięcia sprężyny przy­ciskającej iglicę rozpylacza do jego gniazda. Wskutek odpo­wiedniego podwyższenia ciśnienia tłoczenia paliwa do wtryskiwacza iglica rozpylacza odrywa się od gniazda i pokonując opór sprężyny po­wrotnej wtryskiwacza oddala się od gniazda rozpylacza. W takiej sy­tuacji przez pierścieniową szczelinę powstałą między przylgnią iglicy rozpylacza i jej gniazdem przedostaje się paliwo do kanalików wylo­towych rozpylacza, a przez nie dalej do wnętrza komory spalania.Im silniej jest napięta sprężyna powrotna wtryskiwacza, tym wyższe ciśnienie musi wytworzyć sekcja tłocząca pompy wtryskowej, aby roz­pylacz mógł się otworzyć, a tym samym odpowiednio wyższe jest ci­śnienie wtryskiwania.Objawy. Nieprawidłowe działanie wtryskiwacza uwidacznia się naj­wyraźniej przez niewłaściwe rozpraszanie się strumienia paliwa wytry-skującego z rozpylacza. O nieprawidłowym rozpylaniu paliwa przez wtryskiwacz świadczy najczęściej:nieregularna praca silnika, zwłaszcza na biegu jałowym,spadek mocy silnika,czarny dym w spalinach,wydzielanie się nagaru na tłokach, zaworach i ściankach komór spa­lania,stukanie silnika.Przyczyny. Powodem nieprawidłowego rozpylania paliwa przez wtryskiwacz może być:zbyt niskie ciśnienie wtryskiwania (np. w razie zmniejszenia się wstępnego napięcia sprężyny powrotnej wtryskiwacza, wskutek zlu­zowania się nakrętki regulacyjnej lub osłabienia sprężyny — patrz punkt 1.6.4.3);zacinanie się iglicy rozpylacza w jej prowadzeniu;zluzowanie się złącza przewodu doprowadzającego paliwo do wtry­skiwacza (przewodu wysokiego ciśnienia);pęknięcie przewodu wysokiego ciśnienia;zapowietrzenie się przewodu wysokiego ciśnienia lub samego wtry­skiwacza;rozkalibrowanie się kanalików wylotowych rozpylacza; wskutek zbyt dużych przelotów kanalików wylotowych rozpylacza (np. w ra­zie niewłaściwego doboru rozpylacza lub rozkalibrowania się kana­lików w rozpylaczu pracującym przez długi okres), proces wtryski­wania paliwa do komory spalania przebiega nieprawidłowo; w ta­kich przypadkach strumień wytryskującego oleju napędowego two-czy mniej lub więcej zwartą strugę utworzoną z dużych kropli, które parują stosunkowo wolno i z opóźnieniem rozpraszają się w sprężonym powietrzu wypełniającym komorę spalania; — nieszczelność lub zanieczyszczenie się rozpylacza; iglica nieszczelnie przylega do gniazda rozpylacza, co umożliwia przeciekanie paliwa między przylgniami; zanieczyszczenie rozpylacza sprawia również, że strumień wytryskującego paliwa nie przybiera wymaganej posta­ci, lecz ulega zniekształceniu.Naprawa. Działanie wtryskiwacza sprawdza się przez krótkotrwałe uruchomienie pompy wtryskowej (np. obracając wał korbowy silnika za pomocą rozrusznika) i obserwację wytryskującego strumienia pali­wa. Ponieważ rozpylacz musi być widoczny, do tej próby wtryskiwacz należy wykręcić z głowicy lub z gniazda w kadłubie. Jeżeli rozpylany strumień paliwa ma niewłaściwy kształt, najprawdopodobniej rozpy­lacz jest nieszczelny albo jego iglica zawiesza się, lub zatarła się już w swym prowadzeniu.Po stwierdzeniu, że wtryskiwacz nieprawidłowo rozpyla paliwo, kie­rowcy wolno jedynie wymienić niesprawny wtryskiwacz na zapasowy, działający prawidłowo. Nieprawidłowo pracujący wtryskiwacz powi­nien regulować lub naprawiać jedynie doświadczony mechanik, specja­lista od urządzeń wtryskowych.Po założeniu wtryskiwacza należy odpowietrzyć całe urządzenie wtryskowe, a następnie sprawdzić jego działanie, zwracając szczegól­ną uwagę na kształt strugi i na sposób rozpylania paliwa. Wtryskiwacze odpowietrza się po odpowietrzeniu pompy wtryskowej (patrz punkt 1.6.4.3).Każdy układ wtryskowy trzeba odpowietrzać oddzielnie. Po zluźnieniu nakrętki mocującej końcówkę przewodu do króćca wtryskiwacza,należy przekręcić rozrusznikiem kilkanaście razy wał korbowy silnika. Jeżeli wypływające paliwo nie zawiera banieczek powietrza, układ można uważać za odpowietrzony i dokręcić od razu nakrętkę przewodu wysokiego ciśnienia.Wskazania. Podczas sprawdzania prawidłowości działania wtryski­wacza należy chronić odsłonięte części ciała przed zetknięciem się z roz­pylanym paliwem. Wytryskujący strumień oleju napędowego z łatwo­ścią przebija się przez skórę i przenika w głąb ciała, powodując trudne do wyleczenia wrzody lub ropienie.Kierowca powinien przestrzegać zaleceń instrukcji fabrycznej silnika odnośnie obsługi wtryskiwaczy, a w szczególności:utrzymywać układ zasilania w czystości oraz chronić paliwo przed możliwością zanieczyszczenia się podczas napełniania zbiorników,sprawdzać okresowo działanie wtryskiwaczy (sposób rozpylania i kształt strugi paliwa),oddawać wtryskiwacze do regulacji ciśnienia wtryskiwania lub na­prawy w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w rozpylaniu paliwa,nie rozbierać wtryskiwacza, gdyż spowoduje to prawie zawsze uszkodzenie rozpylacza lub utrudni specjaliście naprawę wtryski­wacza.

Comments

comments