Nieszczelność osadnika pompy paliwa

Gaźnikowe układy zasilania niemal powszechnie wyposaża się w prze­ponowe pompy paliwa, mechaniczne lub elektryczne. Kadłub przepo­nowej pompy paliwa, tzw. zasilającej, składa się z dwóch członów, między którymi znajduje się przepona złożona z kilku warstw (tarczek) specjalnej tkaniny impregnowanej. Mechaniczna pompa umocowana jest zwykle na kadłubie silnika i napędzana przez oddzielny mimośród wału rozrządu silnika, wymuszający wahadłowe ruchy dźwigni napędu pompy.Sprawdzanie prawidłowości działania pompy paliwa ogranicza się do określenia jej wydajności i ciśnienia tłoczenia paliwa, a niekiedy i wy­twarzanego podciśnienia. Wielkości te sprawdza się przy użyciu spec­jalnych przyrządów.Nadciśnienie tłoczenia wytwarzane przez pompy paliwa wynosi zwy­kle około 0,10 … 0,25 kG/cm2. Zbyt niskie ciśnienie tłocze­nia pompy paliwa powoduje niedostateczny dopływ paliwa do gaźnika, czyli zubożenie mieszanki i spadek mocy silnika. Przyczyną wytwa­rzania przez pompę zbyt niskiego ciśnienia tłoczenia może być zanie­czyszczenie przewodów paliwa lub niedomaganie samej pompy. Wydaj­ność pompy paliwa, zależnie od pojemności skokowej silnika, wynosi 120 … 200 l/h, czyli kilkakrotnie przewyższa zużycie paliwa przez silnik.Objawy. Najczęściej nieszczelność osadnika poiega na braku, nie­prawidłowym założeniu lub uszkodzeniu jego uszczelki, o czym świad­czy wyciekanie paliwa jakby bezpośrednio z pompy. Wskutek niedo­statecznego dopływu paliwa do gaźnika (pompa wytwarza zmniejszone podciśnienie) mieszanka ubożeje, co wywołuje nieregularności w pracy („strzały” w gaźniku) lub powoduje jego zatrzymanie się. Nieszczel­ność może być również następstwem pęknięcia lub wykruszenia obrzeża samego osadnika, lecz usterki takie należą do rzadkości. Przyczyny. Powodem uszkodzenia uszczelki osadnika (korkowej lub z gumy odpornej na działanie benzyny) jest zwykle nieumiejętne zdejmowanie lub zakładanie osadnika (np. przecięcie uszczelki wskutek zbyt mocnego dociśnięcia osadnika, zwłaszcza metalowego). Bardzo czę­sto wskutek wielokrotnego zdejmowania i zbyt silnego dociskaniauszczelka korkowa ulega zniekształceniu i przestaje spełniać swe za­dania. W razie uszkodzenia uszczelki pompa zasysa powietrze, w związ­ku z czym zmniejsza się wydatnie jej wydajność.Naprawa. Uszkodzoną uszczelkę należy wymienić na nową. Doraź­nie można założyć zamiast uszczelki korkowej lub gumowej tego sa­mego kształtu podkładkę wyciętą z kartonu. Zbyt mocne dokręcanie osadnika nie jest wskazane, ponieważ może to powodować wyginanie pokrywy pompy i nieszczelności.Szczelność pompy paliwa można doraźnie sprawdzić (w razie braku przyrządu do badania pomp paliwa) zanurzając ją, po szczelnym zatka­niu otworu wylotowego pompy, w odpowiednim naczyniu z czystą benzyną. Wytworzone w pompie ciśnienie rzędu 0,1… … 0,4 kG/cm2, np. za pomocą pompki do opon, powoduje ujawnienie wszelkich nieszczelności przez wydostające się pęcherzyki powietrza.

Comments

comments