Nieszczelność rury ssącej

Podczas pracy silnika w razie nieszczelności rury ssącej (żeliwne lub ze stopu aluminium) przedostaje się do niej powietrze z pominięciem gaźnika. Tym samym wskutek nieszczelności rury ssącej maleie panujące w niej podciśnienie, przy czym dodatkowe ilości powietrza rozcień­czają i zubożają mieszankę wytwarzaną przez gaźnik (patrz również punkt 2.7.23).Objawy. W przypadku nieszczelności rury ssącej wy­stępują takie same objawy, jak podczas zasilania silnika zbyt ubogą mieszanką („strzelanie” w gaźniku, grzanie się silnika, wypalanie się elektrod świec zapłonowych, spadek mocy silnika itd.). Ponadto wsku­tek zubożenia mieszanki nie można prawidłowo wyregulować biegu ja­łowego silnika.Przyczyny. Powodem nieszczelności rury ssącej może być zużycie, uszkodzenie uszczelki lub obluzowanie się śrub mocujących rurę ssącą do kadłuba silnika lub głowicy cylindrów. Przypadki pęknięcia rury ssącej są bardzo rzadkie. W razie stwierdzenia nieszczelności rury ssącej trzeba jednak sprawdzić jej stan, zwłaszcza gdy chodzi o króćce i koł­nierze z otworami na śruby mocujące.Na p r a w a. Usunięcie wykrytej nieszczelności polega na dociągnięciu śrub mocujących gaźnik do rury ssącej.Jeżeli dociągnięcie śrub nie daje rezultatów, zwykle świadczy too zużyciu lub uszkodzeniu uszczelek między kadłubem silnika a rurą ssącą (lub niekiedy o pęknięciu rury ssącej),W przypadku uszkodzenia jednej z uszczelek, należy od razu wy­mienić wszystkie pozostałe uszczelki rury ssącej. Inaczej bowiem po założeniu jednej tylko nowej uszczelki w krótkim czasie nieszczelność pojawi się w innym miejscu. Co więcej, wskutek wymiany jednej tylko uszczelki łatwo może nastąpić pęknięcie rury ssącej podczas dociągania śrub mocujących (w wyniku niejednakowej grubości uszczelek).Jeżeli konieczna jest wymiana rury ssącej lub wydechowej, trzeba zwracać baczną uwagę, aby powierzchnie uszczelniające wszystkich króćców kołnierzy przylegających do kadłuba lub głowicy leżały w jed­nej płaszczyźnie. Jest to warunek konieczny do uzyskania wymaganej szczelności na połączeniach rury ssącej z kadłubem lub głowicą. Pra­widłowość przylegania króćców rury ssącej sprawdza się na płycie tra­serskiej. Blaszka szczelinomierza o grubości 0,12 mm nie powinna w żadnym miejscu przechodzić między powierzchnią styku kołnierza z je­go przylgnią.Wskazania. Podczas każdego przeglądu technicznego trzeba kon­trolować szczelność połączeń na króćcach gaźnika i rury ssącej. Wszel­kie nieszczelności tego rodzaju powodują bowiem zubożenie mieszankii zakłócenia w pracy silnika.

Comments

comments