Nieszczelność zaworków pompy paliwa

Objawy. Wskutek nieszczelności zaworków w pompie paliwa wystę­pują takie same objawy, jak w razie nieszczelności przewodów, a więc: nieregularna praca silnika, „strzały” w gaźniku lub nawet nieoczeki­wane zatrzymywanie się silnika, spadek mocy silnika itp. Po odłą­czeniu przewodu paliwa przy gaźniku mimo przekręcania wału korbo­wego za pomocą korby ręcznej lub rozrusznika paliwo nie wypływa z przewodu lub wypływa w niewielkich tylko ilościach.Przyczyny. Jako powód nieszczelności zaworków w pompie paliwa stwierdza się najczęściej:-— osadzenie się zanieczyszczeń pod zaworkiem (np. substancje smoli­ste wytrącone z paliwa mogą osiąść na gniazdach zaworków unie­możliwiając szczelne zamykanie się zaworków lub powodując przy­lepianie się zaworków do gniazd);nadmierne zużycie zaworków;osłabienie lub pęknięcie sprężyny zaworka; pęknięcie sprężyny za­worka zdarza się rzadko; osłabienie sprężyny natomiast może być następstwem zmęczenia jej materiału lub zastosowania nieodpo­wiedniej sprężyny zastępczej;— nieprawidłowe założenie zaworków, np. podczas składania pompy rozebranej w celu oczyszczenia.Naprawa. Nieszczelność zaworków pompy paliwa usuwa się przez oczyszczenie ich i gniazda (po ostrożnym zdjęciu zaworków) oraz prze­mycie benzyną.Szczelność zaworków pompy paliwa sprawdza się za pomocą specjal­nego przyrządu do badania pomp. Zużyte zaworki lub uszkodzone sprę­żynki należy wymienić na nowe.Wskazania. Dbać o czystość paliwa i zbiornika oraz kontrolować okresowo działanie pompy paliwa.

Comments

comments