Nieszczelność zaworu iglicowego

Objawy. Poziom paliwa w komorze pływakowej gaźnika decyduje o składzie mieszanki wytwarzanej przez gaźnik. Zbyt wysoki poziom w komorze pływakowej powoduje nadmierne wzbogacanie mieszanki, zwłaszcza podczas pracy silnika z niewielkim obciążeniem. Szczególnie niekorzystne jest w takim przypadku wyciekanie paliwa przez rozpy­lacze z nadmiernie wypełnionej komory pływakowej (tzw. przelewanie gaźnika) po zatrzymaniu silnika.Wskutek nieszczelności zaworu iglicowego paliwo prze­cieka i poziom jego w komorze pływakowej zbytnio się podwyższa, w wyniku czego paliwo przelewa się przez rozpylacze (wyloty ich umieszczone są tylko 2 … 3 mm powyżej prawidłowego poziomu pali­wa w komorze pływakowej) i wycieka do gardzieli.Nadmiernie wzbogacona mieszanka (szczególnie w razie przelewania gaźnika opadowego) spala się nieprawidłowo, co wywołuje spadek mocyi przegrzewanie się silnika. Jednocześnie słychać „strzały” w tłumiku, a spaliny uchodzące z rury wydechowej zawierają czarny dym. W razie przelewania się paliwa w gaźniku znacznie wzrasta zużycie paliwa przez silnik.Przyczyny. Nieszczelność zaworu iglicowego w komorze pływakowej może być spowodowana następującymi przyczynami:1. Zużycie lub wybicie gniazda iglicy. Może to nastąpić jako wynik normalnej pracy po długim okresie czasu albo w razie wykonania gniazda z nieodpowiedniego materiału. Do przedwczesnego wybicia gniazda może przyczynić się również zbyt powolny dopływ paliwa do komory pływakowej, spowodowany np. częściowym zaślepieniem prze­wodu paliwa albo filtru siatkowego u wlotu gaźnika. Jeżeli bowiem pa­liwo dopływa zbyt powoli do gaźnika (nie osiąga w komorze pływa­kowej swego prawidłowego poziomu podczas pracy silnika), tzw. „strze­lanie” w gaźniku powoduje podrzucanie pływaka i dość silne uderzanie iglicy w gniazdo.2.Skorodowanie przylgni gniazda iglicy lub samej iglicy wskutek stosowania paliwa o dużej zawartości związków (zwłaszcza siarki). Na przylgni iglicy lub jej gniazda tworzą się wżery, co łatwo można do­strzec po rozebraniu gaźnika.3.Zgięcie lub zniekształcenie iglicy wskutek niedbałej obsługi. W niektórych typach gaźników przyczyną zgięcia iglicy może być rów­nież nieostrożne dokręcanie pokrywy komory pływakowej, jeżeli w niej znajduje się prowadzenie lub gniazdo iglicy.4.Zakleszczenie się zanieczyszczeń pomiędzy iglicą i jej gniazdem. Zanieczyszczenia takie mogą przedostać się do komory pływakowej wskutek złego stanu filtrów paliwa lub niedbałej obsługi silnika. Za­kleszczenie się obcego ciała między iglicą a jej gniazdem powoduje zwykle obfite wyciekanie paliwa.5. Zawieszanie się lub zacinanie iglicy. Iglica może się zawiesić tylko w gaźniku, w którym jest ona poruszana za pomocą dźwigienki. Za­cięcie się iglicy może nastąpić wskutek zwichrowania osi dźwigienki lub zarysowania gładzi prowadzenia iglicy; przypadki zawieszania się iglicy są rzadkie.Sprawdzając szczelność zaworu iglicowego należy jednocześnie sprawdzić szczelność pływaka, jego ciężar i działanie dźwigienki, któ­rych usterki mogą być również przyczyną podnoszenia się poziomu paliwa w komorze pływakowej.Naprawa. Nieszczelność zaworu iglicowego w razie niewielkiego zu­życia lub skorodowania przylgni można usunąć przez dotarcie iglicy do gniazda, stosując drobnoziarnistą pastę. Jeżeli dotarcie takie nie przywraca szczelności zaworu (np. wskutek nadmiernego zu­życia przylgni iglicy i gniazda), wówczas cały zawór iglicowy należy wymienić na nowy. W przypadku zacinania się iglicy trzeba w odpo­wiedni sposób usunąć przyczy­nę usterki, np. przez oczyszcze­nie prowadzenia.Trzeba przy tym pamiętać, że nie należy wymieniać samej’ tylko iglicy lub samego gniaz­da, ponieważ nie da to właści­wego rezultatu.Szczelność zaworu iglicowego w komorze pływakowej gaźni­ka sprawdza się zwykle za po­mocą specjalnego przyrządu.Bez użycia przyrządu szczel­ność zaworu iglicowego kontro­luje się w następujący sposób.Najpierw należy wytrzeć nasucho wlot do komory i odwrócić gaźnik do góry, tak bypływak naciskał na iglicę. Zkolei należy spróbować zassaćpowietrze ustami przez zaworek. Jeśli powietrze nie przenika przez zawór iglicowy, jeston w zasadzie dostatecznieszczelny.Ze względu na trujące działanie benzyny etylizowanej za­leca się sprawdzenie zaworu w sposób pokazany na rysunku 2-156. Na króciec wlotowy komory pływakowej nasadza się kawałek rurki gumo­wej, w której drugi koniec wciśnięta jest krótka rurka szklana. Z ko­lei rurkę szklaną umieszcza się w szklance z wodą (zagłębiając w wodę na 30 … 40 mm) i ręką odsuwa pływak, aby zwolnić nacisk iglicy na zawór. Następnie z lekka dociska się pływak (zamykając przymusowo zawór iglicowy) i wyciąga się rurkę z wody. Jeśli zawór jest szczelny, poziom wody w rurce utrzymuje się lub opada bardzo powoli.Wskazania. Okresowo trzeba sprawdzać rzeczywisty poziom paliwa w komorze pływakowej, zwłaszcza w gaźniku opadowym. Bowiem w razie przelewania gaźnika opadowego paliwo przeciekające podczas postoju samochodu zbiera się w rurze ssącej. Podczas rozruchu silnika ciekłe paliwo zostaje zassane z rury sssącej do cylindrów’, co powoduje spłukiwanie oleju i wzmożone zużycie gładzi cylindrów.

Comments

comments