Nieszczelności w układzie chłodzenia

Objawy. Nieszczelność układu chłodzenia powoduje stopniowy uby­tek cieczy chłodzącej, a tym samym pogarszanie się warunków chło­dzenia i przegrzewanie się silnika (objawy jak w punkcie poprzednim). Ponadto podczas postoju samochodu tworzą się na jezdni plamy z cie­czy chłodzącej, spadającej kroplami pod samochód.Przyczyny. Powodem nieszczelności układu chłodzenia są najczę­ściej:2.pęknięcie rurek wodnych lub powietrznych chłodnicy (rys. 2-105), rozlutowanie się ich połączeń ze zbiornikiem górnym lub dolnym itp.; uszkodzenia takie mogą powstawać wskutek nieostrożnego obchodzenia się z chłodnicą albo też pod wpływem wstrząsów pod­czas jazdy, zwłaszcza gdy chłodnica jest nieprawidłowo przymoco­wana do ramy; przyczyną nieszczelności chłodnicy może być rów­nież silne skorodowanie żelaznych rurek rdzenia;3.popękanie sztywnych przewodów metalowych (bardzo rzadkie przy­padki) lub elastycznych; gumowe przewody elastyczne ulegają łatwo uszkodzeniu; zwłaszcza jeśli nie wymienia się ich w odpowiednim czasie; przewody elastyczne z biegiem czasu starzeją się, sztywnieją, tracą wytrzymałość i pękają;4.poluzowanie się opasek uszczelniających (ściągaczy taśmowych — rys. 2-106); nieszczelność złączy przewodów elastycznych występuje dość często wskutek nieprawidłowego ich łączenia z przewodem sztywnym lub króćcem; do najważniejszych błędów należy nasadza­nie węża gumowego o zbyt dużej średnicy wewnętrznej, wskutek czego podczas zakładania opaski ściągającej łatwo powstaje fałda, przez którą wycieka następnie woda z układu chłodzenia;5.uszkodzenia uszczelki obudowy pompy wody lub zluzowanie się śrub mocujących obudowę pompy do kadłuba silnika;6.uszkodzenia dławika pompy wody (uszczelniacza wałka);7.uszkodzenia kurka spustowego;8.pęknięcia ścianek kadłuba silnika lub głowicy cylindrów, albo uszko­dzenia uszczelki głowicy cylindrów;h) brak lub zbyt luźne osadzenie pokrywy wlewu chłodnicy (co umożliwia wypryskiwanie cieczy chłodzącej wskutek wstrząsów).Naprawa. Wszelkie, choćby najdrobniejsze, nieszczelności w układzie chłodzenia należy możliwie jak najwcześniej wykryć i usunąć (patrz punkt 1.6.4.4).W razie uszkodzenia przewodów gumowych trzeba wymienić je na nowe. Tylko w razie nieodzownej konieczności (w drodze) doraźnie można uszkodzenie naprawić przez owinięcie przewodu taśmą izolacyj­ną. W takiej sytuacji uszkodzone miejsce owija się taśmą dopiero po opróżnieniu układu chłodzenia z wody. Po stwierdzeniu przecieku cie­czy chłodzącej na złączu, należy dociągnąć śruby ściągające opaskę. Je­żeli końce taśmy już się schodzą, można podłożyć pod nią (na obwodzie) metalowe podkładki. Przed założeniem złącza sztywnych przewodów trzeba je posmarować minią lub szczeliwem płynnym (Hermetyk). Opa­skę ściągającą z drutu (0 2 do 2,5 mm) można zastosować tylko w razie konieczności, ponieważ drut łatwo uszkadza przewód elastyczny.W razie stwierdzenia nieszczelności obudowy pompy wody należy do­ciągnąć śruby mocujące obudowę z kadłubem (kiedy pompa nie jest umocowana oddzielnie). Jeżeli to nie pomaga, należy wymienić uszko­dzoną uszczelkę na nową.Po stwierdzeniu nieszczelności dławika pompy wody trzeba uszczel­nić go przez nałożenie odpowiedniej ilości smaru. Jeżeli to nie pomaga, należy silniej dociągnąć nakrętki dławików. Nakrętki dławików do­ciąga się tylko na tyle, aby usunąć nieszczelność. Jeżeli mimo dociąg­nięcia nakrętek dławików ciecz chłodząca nadal wypływa, trzeba wy­mienić dławik na nowy.Nowoczesne silniki samochodowe przeważnie mają w pompach wody dławiki samouszczelniające, które nie wymagają ani smarowania, ani dociągania.Jeżeli przecieka kurek spustowy, należy dociągnąć jego nakrętkę. Kiedy to nie pomaga, prawdopodobnie stożek kurka jest uszkodzony lub zanieczyszczony. W razie zerwania się gwintu nakrętki, kurek trze­ba wymienić na nowy.

Comments

comments