Niewłaściwe przyleganie głowicy cylindrów do kadłuba

Objawy. Niewłaściwe przyleganie głowicy cylindrów do kadłuba sil­nika, wskutek nieszczelnego połączenia kadłuba z głowicą wywołuje zwykle następujące objawy:od czasu do czasu niektóre z cylindrów silnika nie pracują (silnik czasami przerywa); na elektrodach świec zapłonowych osadzają się kropelki wody (rosa);z rury wydechowej wyrzucane są wraz ze spalinami krople wody;podczas pracy silnika wydostają się spod uszczelki głowicy pęche­rzyki wody lub oleju (ślady spływających kropli wody);woda w misce olejowej.Przyczyny. Jako typowe przyczyny nieszczelności między głowicą cylindrów i kadłubem stwierdza się najczęściej:zluzowanie się nakrętek lub śrub mocujących głowicę,zwichrowanie płaszczyzny przylegania głowicy do kadłu­ba (niewłaściwe przyleganie),niewłaściwie wykonana uszczelka (nierównomierna grubość uszczel­ki, uszkodzenie metalowej okładziny uszczelki).Naprawa. Najpierw należy spróbować uzyskać szczelność między głowicą cylindrów a kadłubem przez prawidłowe dociągnięcie nakrętek lub śrub mocujących głowicę.Jeżeli głowica była zdejmowana, podczas zakładania jej z powro­tem należy pamiętać o następujących zasadach. Zakładając głowicę na śruby kołkowe trzeba ją opuszczać i zakładać poziomo. Poopuszczeniu głowicy na uszczelkę należy wkręcić śruby lub nakręcić nakrętki na śruby pozostawiając około Vs obrotu na dociągnięcie. Śruby lub nakrętki trzeba dociągać kluczem dynamometrycznym w określonej kolejności, zaczynając od środka głowicy, a kończąc na jej krańcach.Prawidłowa kolejność dociągania jest prawie zawsze podana w in­strukcji fabrycznej. Przez zachowanie prawidłowej kolejności dociągania śrub lub nakrętek śrub mocujących zapewnia się równomier­ny rozkład nacisków na całej płaszczyźnie przylegania głowicy cylin­drów do kadłuba i zabezpiecza się jednocześnie jej uszczelkę przed uszkodzeniem.Jeśli przez dociągnięcie nakrętek lub śrub mocujących głowicę cylin­drów nie udaje się usunąć nieszczelności, silnik trzeba przekazać do warsztatu w celu sprawdzenia prawidłowości przylegania głowicy do kadłuba. W razie stwierdzenia wichrowatości którejkolwiek płaszczyz­ny przylegania, należy wykonać odpowiedni zabieg naprawczy, pole­gający na przeszlifowaniu (struganiu) lub ręcznym wyrównaniu (w razie niewielkiej wichrowatości) zniekształconej powierzchni przyle­gania.Przed założeniem nowej uszczelki pod głowicę cylindrów, trzeba dokładnie oczyścić powierzchnie styku głowicy i ka­dłuba. Powierzchni głowicy i kadłuba nie należy skrobać ostrym na­rzędziem, aby ich nie porysować. Nie należy również smarować uszczel­ki i powierzchni dociskających żadnymi pastami uszczelniającymi. Po założeniu nowej uszczelki ostrożnie nasadza się głowicę na kadłub i mo­cuje w omówiony poprzednio sposób.Wskazania. Kierowca powinien sprawdzać okresowo (zgodnie z in­strukcją obsługi) dociągnięcie śrub i nakrętek śrub mocujących głowi­cę cylindrów, kiedy silnik jest jeszcze nagrzany, jeżeli głowica jest z że­liwa, albo po ostygnięciu silnika, jeśli głowica jest odlana ze stopu lekkiego.

Comments

comments