Niewłaściwe przyleganie styków przerywacza

Objawy. Niewłaściwe przyleganie styków zwiększa ich oporność przejścia (w okresie zwarcia), wskutek czego maleje natężenie prądu przepływającego w obwodzie pierwotnym. Z kolei powoduje to zmniejszenie napięcia prądu w uzwojeniu wtórnym. W rezultacie słab­nie iskrzenie między elektrodami świec zapłonowych.Niezależnie od tego, w następstwie iskrzenia między stykami prze­rywacza maleje szybkość przerywania prądu w obwodzie pierwot­nym, co z kolei zmniejsza szybkość zanikania linii pola magnetycznego, a tym samym przecinania przez nie zwojów uzwojenia wtórnego cewki zapłonowej. W rezultacie również i z tej przyczyny słabnie iskrzenie między elektrodami świec zapłonowych.Wspomniane nieprawidłowości sprawiają, że uruchomienie silnika jest utrudnione lub nawet silnika w ogóle nie można uruchomić. Po­nadto po rozruchu silnik pracuje nierównomiernie i często zatrzymuje się nieoczekiwanie.Przyczyny. Powodem niewłaściwego przylegania styków jest nie­właściwe ich dopasowanie przy czyszczeniu albo nadpalenie (erozja elektryczna) w wyniku uszkodzenia kondensatora (przebicie — zwarcie wewnętrzne między taśmami kondensatora) lub zluzowanie się prze­wodu kondensatora na zacisku, albo też nieprawidłowego styku między osłoną kondensatora i masą.Wskutek tych niedomagań między stykami przerywacza przy ich roz­wieraniu powstaje silne iskrzenie. Wobec bardzo wysokich temperatur łuku elektrycznego, szybko przepalają się styki, choć są one wykonane z materiału odpornego na działanie wysokich temperatur (zawierają­cego wolfram, srebro lub platynę).Naprawa. Jeżeli zaciśnięcie końcówki przewodu kondensatora na zacisku i oczyszczenie styków nie ułatwia rozruchu silnika, trzeba kon­densator wymienić na nowy. Przed wymianą kondensator należy spraw­dzić.Nadpalone styki przerywacza trzeba oczyścić pilnikiem lub także wymienić.Wskazania. Nie wolno lekceważyć uszkodzenia kondensatora, po­nieważ pociąga to za sobą osłabienie i w końcu zanik iskrzenia świec zapłonowych oraz szybkie niszczenie styków przerywacza.

Comments

comments