Niewłaściwe wyprzedzenie wtryskiwania

Objawy. Niewłaściwe ustawienie wyprzedzenia wtryskiwania jest zwykle sygnalizowane przez dobrze słyszalne stukanie podczas pracy silnika. Nie wolno jednak zapominać, że podobne stuki mogą być rów­nież następstwem złego stanu technicznego silnika (np. w razie zluzo­wania się panewki, nadmiernego luzu tłoka w cylindrze itp.). Oprócz tego przez niewłaściwe manipulowanie ręcznym przyspieszaczem wtry­skiwania kierowca może ustawić np. zbyt małe lub zbyt duże wyprzedzenie wtryskiwania (odnosząc do danych warunków pracy silnika).Wskutek zbyt małego wyprzedzenia wtryskiwania silnik stuka, po­nieważ spalanie w cylindrach rozpoczyna się stosunkowo późno (do­piero w chwili, kiedy w cylindrze znajduje się już prawie cała dawka oleju napędowego). W związku z tym bardzo gwałtownie narasta ciśnie­nie w cylindrach podczas spalania (wzrost ciśnienia ma wówczas cha­rakter wybuchu).Zbyt duże wyprzedzenie wtryskiwania powoduje również silne, nie­równomierne stukanie pracującego silnika wysokoprężnego. Wobec zbyt wczesnego rozpoczynania spalania ciśnienie gazów w cylindrze wzra­sta zbyt szybko i za wcześnie, nim jeszcze tłok wykona zwrot zewnętrz­ny. Wskutek tego narastanie ciśnienia w cylindrze ma charakter silnego uderzenia w denko tłoka, dążącego do zmiany kierunku obrotu wałukorbowego. W celu opóźnienia (lub odwrotnie) wtryskiwania przy wzroście prędkości obrotowej wału korbowego stosuje się urządzenia samoczynnie opóźniające lub przyspieszające wtryskiwanie.Dość często stukanie silnika wysokoprężnego powoduje również nie­prawidłowe działanie wtryskiwaczy.Przyczyny. Niewłaściwe wyprzedzenie wtryskiwania jest naj­częściej następstwem:nieprawidłowej regulacji wyprzedzenia wtryskiwania (za duże lub za małe), wskutek nieumiejętnego wyregulowania sprzęgła nastaw­nego napędu pompy wtryskowej;rozregulowania się pompy wtryskowej (różnice co do początku tło­czenia między sekcjami, nadmierne zużycie garbów wału kułaczkowego pompy wtryskowej itp.);nadmiernego zużycia rolek popychaczy pompy wtryskowej (np. wskutek niewłaściwego smarowania).Niezależnie od niewłaściwego ustawienia lub działania pompy wtry­skowej, przyczyną nieodpowiedniego wyprzedzenia wtryskiwania w po­szczególnych cylindrach silnika mogą być różnice wysokości ciśnienia wtryskiwania, na które wyregulowano poszczególne wtryskiwacze.Naprawa. Jeżeli stwierdza się stukanie silnika wysokoprężnego świadczące o zbyt wczesnym lub zbyt późnym początku wtrysku pali-wa, należy natychmiast odpowiednio wyregulować ustawienie wyprze­dzenia wtryskiwania.Wskazania. Jeżeli podczas pracy silnika wysokoprężnego słychać jakiekolwiek stukanie, należy natychmiast zatrzymać silnik i rozpoznać oraz usunąć przyczyny stuków. Lekceważenie stukania może bowiem doprowadzić do uszkodzenia silnika.Co pewien okres trzeba sprawdzać ciśnienie wtryskiwania. Okresową kontrolę ciśnienia wtryskiwania przeprowadza się w odpowiednio wy­posażonych stacjach obsługi lub w warsztatach, przy użyciu specjal­nych przyrządów.

Comments

comments