Niewłaściwy odstęp elektrod świec zapłonowych

Świeca zapłonowa pracuje w bardzo ciężkich warunkach. Niezależnie od odporności na obciążenia mechaniczne, elektryczne i cieplne musi ona spełniać wiele jeszcze innych wymagań.Świeca zapłonowa musi być tak dobrana do silnika, aby podczas jego pracy nie przegrzewała się, tzn. aby temperatura dolnej części jej izola­tora i elektrod nie przewyższała 700 .. . 750°C. Jednocześnie najniższa temperatura pracy wspomnianych części świecy podczas jałowego biegu silnika nie powinna być niższa niż 450 ..’. 500°C.Inaczej bowiem na wystającej części izolatora osadza się nagar, wsku­tek czego prąd wysokiego napięcia odpływa na masę silnika, co unie­możliwia iskrzenie między elektrodami. Świeca zapłonowa silnie obcią­żona cieplnie, tzn. odbierająca w jednostce czasu dużo ciepła od spalin, powinna odznaczać się zwiększoną zdolnością odprowadzania ciepła do ścianki gniazda.Oprócz tego świeca zapłonowa powinna być całkowicie szczelna. Wy­dostawanie się spalin z komory spalania między częściami świecy lubprzez jej gniazdo jest niedopuszczalne. Wskutek przedostawania się ga­zów nieszczelna świeca zapłonowa nadmiernie się rozgrzewa, zmienia swą charakterystykę cieplną, co obok niedomagań w pracy silnika po­woduje szybkie zniszczenie świecy.Elektrody świecy zapłonowej powinny być odporne na korozję i che­miczne oddziaływanie gorących spalin. W razie braku odporności na korozję lub wskutek ubytku materiału z elektrod szybko powiększa się odstęp pomiędzy nimi.Odporność świecy zapłonowej na obciążenie cieplne zależy od wła­ściwej jej zdolności do odprowadzania ciepła, wynikającej przede wszy­stkim z wymiarów i kształtu geometrycznego poszczególnych części składowych świecy. Decyduje tu wielkość gwintowanego czopa obudowy świecy, przez który ciepło od izolatora odpływa do ścianki gniazda w głowicy cylindrów, chłodzonej wodą lub powietrzem.Tak zwane „zimne” świece zapłonowe mają krótkie wystające części izolatorów oraz stosunkowo długie gwinty. Ponieważ świece takie łatwo wytrzymują duże obciążenia cieplne, nazywa się je świecami o wysokiej wartości cieplnej. Natomiast świece „gorące” (o niskiej wartości ciepl­nej) odznaczają się długimi wystającymi częściami izolatorów, wskutek czego wytrzymują tylko umiarkowane obciążenie cieplne.Do każdego silnika producent zaleca najkorzystniejszą wartość ciepl­ną świec zapłonowych, na co należy zwracać uwagę podczas nabywania świec zamiennych lub zastępczych. Użycie świec zapłonowych o warto­ści cieplnej wyższej niż zalecana nie jest wskazane, ponieważ podczaspracy silnika świece nie osiągają zakresu temperatur samooczyszczenia (550 … 750°C) i szybko pokrywają się nagarem. Podobnie nie należy stosować świec o wartości cieplnej niższej niż zalecana, ponieważ podczas pracy silnika świece będą się przegrzewać (powyżej 800°C), a na­wet mogą spowodować przedwczesne zapłony mieszanki.Również stosowanie świec zapłonowych o nieodpowiednich długo­ściach części gwintowanych pociąga za sobą przegrzewanie się lub za­nieczyszczanie izolatorów i elektrod. Założenie świec zapło­nowych o zbyt długim gwincie może w niektórych silnikach spowodo­wać uszkodzenie zaworów lub tłoków.Napięcie przebicia konieczne do przeskoku iskry zapłonowej zależy od odstępu między elektrodami (boczną i środkową) oraz od układu elektrod, ich materiału i temperatury, a także oporno­ści mieszanki między elektrodami. Najkorzystniejszy odstęp elektrod zależy od charakterystyki silnika i typu świecy zapłonowej i zmienia się w granicach od 0,35 (iskrowniki) do 0,9 mm. Odstęp między elektro­dami świec zapłonowych powinien zawsze zawierać się w granicach za­leconych przez producenta silnika.Duży odstęp elektrod świecy zapłonowej poprawia pracę silnika w za­kresie biegu jałowego i niskich prędkości obrotowych wału korbowego, lecz konieczne jest wówczas zastosowanie cewki zapłonowej o wysokim napięciu wtórnym.Objawy. Jeżeli odstęp między elektrodami świecy jest zbyt mały w stosunku do zalecanego, świeca zapłonowa ma skłonność do zanie­czyszczania się olejem (nagarem) i do zwarć pomiędzy elektrodami(szczególnie w silnikach dwusuwowych). Bieg silnika staje się wtedy nierównomierny, przy czym występują nieregularne przerwy w jego pracy wskutek wypadania lub braku zapłonów.Wskutek zbyt dużego odstępu elektrod świeca zapłonowa nie iskrzy za każdym razem, co powoduje również nieregularność pracy silnika. Jeżeli odstępy między elektrodami świec zapłonowych w poszczegól­nych cylindrach są różne, silnik pracuje nierównomiernie, zwłaszcza na biegu jałowym. We wszystkich wspomnianych przypadkach można za­uważyć spadek mocy silnika i wzrost zużycia paliwa. Rozruch silnika, w którym świece zapłonowe mają niewłaściwie wyregulowane odstępy między elektrodami, sprawia sporo trudności.Przyczyny. Zbyt duży odstęp między elektrodami świecy zapło­nowej powstaje po długim okresie pracy świecy wskutek nadpalenia się i ubytku materiału elektrod. Poza tym zbyt duży albo zbyt mały odstęp elektrod może być następstwem niewłaściwej regulacji odstępu przez kierowcę, który „ulepsza” ustawienie elektrod i wbrew zaleceniom sam nadaje świecy „korzystniejszą” odległość między elektrodami. Naprawa. Regulacja odstępu polega na dogięciu elektrod zewnętrz­nych W świecy zapłonowej w taki sposób, aby odstęp między nimi a elektrodą środkową świecy mieścił się w zalecanych gra­nicach. W tym celu należy wykręcić świecę, dokładnie ją oczyścić i przygiąć delikatnie boczną (zewnętrzną) elektrodę, tak aby otrzymać zalecany odstęp. Po wyregulowaniu odstępunależy ponownie sprawdzić odległość między elektrodami za pomocą szczelinomierza.Wskazania. 1. Na zbyt mały odstęp między elektrodami szczegól­nie wrażliwe są świece zapłonowe w silnikach dwusuwowych z uwagi na to, że spala się w nich mieszankę paliwa z olejem. Prawdopodobień­stwo tworzenia się nagaru (tzw. mostka) wzrasta w razie stosowania pa­liwa etylizowanego (wydzielanie się osadów ołowiowych).2. Świece zapłonowe należy okresowo sprawdzać i czyścić z nagaru. Świece zapłonowe czyści się szczotką drucianą do świec lub drewnianą pałeczką, przy czym nagar należy usunąć nie tylko z elek­trod, lecz również i z powierzchni izolatora. Posługiwanie się metalo­wymi narzędziami jest niewskazane, gdyż można łatwo uszkodzić świecę.3. Odstęp między elektrodami świecy zapłonowej należy sprawdzić okrągłym szczelinomierzem i w przypadku konieczności regulacji na­leży ustalić odstęp przez przyginanie bocznych elektrod. Nie wolno przyginać lub zmieniać położenia głównej elektrody (środkowej), ponie­waż powoduje to często zniszczenie świecy zapłonowej wskutek pęknię­cia izolatora.4. Przed wkręceniem nowej świecy zapłonowej lub po oczyszczeniu świecy już używanej należy sprawdzić i w razie potrzeby od razu wy­regulować odstęp między elektrodami.

Comments

comments