Niewyrównoważenie kół jezdnych

Objawy. Brak wyrównoważenia koła przedniego powoduje podczas ruchu samochodu wyraźne drgania, odczuwane na kole kierownicy. Niekiedy towarzyszy im miarowe głuche klepanie o częstotliwości od­powiadającej prędkości obrotowej kół jezdnych.Przyczyny. Powodem niewyrównoważenia koła jezdnego jest naj­częściej zwichrowanie jego tarczy, np. wskutek silnego uderzenia o kra­wężnik lub wypadku drogowego (zderzenia), niewłaściwa wulkani­zacja opony (zbyt gruba łata) lub założenie ciężkiej wkładki w miej­scu uszkodzenia opony. Koło jest wówczas niewyrównoważone, po­nieważ łata obciąża oponę w jed­nym miejscu, powodując nierów­nomierny rozkład mas. Zbyt gru­bo nawulkanizowana łata może ponadto uderzać w jezdnię, wy­wołując charakterystyczne klepa­nie.Naprawa. Jeśli przyczyną bra­ku wyrównoważenia koła jezdne­go jest skrzywienie (zwichrowa­nie) tarczy koła, należy ją w za­sadzie wymienić na nową. Próby prostowania tarczy mijają się zwy­kle z celem. Nieznacznie skrzy­wioną tarczę można czasem wy­prostować w warsztacie wyposa­żonym w odpowiednie urządzenia. Oponę nieprawidłowo nawulka­nizowana (np. zbyt gruba łata) należy w zasadzie wymienić na nową. Jeśli opona wywołuje tylko drgania (nie klepie), można ją wyważyć od­powiednimi ciężarkami umieszczonymi na obrzeżu obręczy, wyrównoważającymi nawulkanizowana łatę.Wskazania. Każde koło jezdne przed założeniem na piastę należy odpowiednio wyrównoważyć. Kompletny zespół koła wyrównoważa się na specjalnym przyrządzie, który powinien znajdować się w każdej stacji obsługi.Jeżeli zaobserwuje się drgania kół jezdnych, trzeba bezwzględnie ustalić ich przyczynę, badając stan opon i tarcz. Dopiero po stwierdze­niu prawidłowego wyrównoważenia kół należy poszukiwać powodu drgań w innych zespołach. W razie wystąpienia w drodze drgań koła przedniego (np. po założeniu koła zapasowego) kierowca powinien za­trzymać samochód i przełożyć drgające koło na tylną oś.

Comments

comments