Obiekty zaplecza technicznego transportu samochodowego

Obiekt zaplecza technicznego transportu samochodowego jest to zespół placów, pomieszczeń i urządzeń służących spełnianiu wszystkich lub tylko kilku funkcji: administrowania, dysponowania, przechowywania, zaopa­trywania, obsługi technicznej i napraw bieżących pojazdów samochodo­wych.Parking jest to miejsce przystosowane do okolicznościowego postoju pojazdów samochodowych.Garaż jest to pomieszczenie lub zbiór pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania pojazdów samochodowych.Plac postojowy jest to powierzchnia przeznaczona i odpowiednio przystosowana do przechowywania pojazdów samochodowych. Zajezdnia jest to obiekt zaplecza technicznego dostosowany tylko do dysponowania i przechowywania pojazdów lub w pełni do administrowa­nia, zaopatrywania, wykonywania obsługi technicznej i napraw bieżących pojazdów należących do określonej jednostki organizacyjnej. Warsztat specjalizowany jest to obiekt lub składnik, albo część obiektu zaplecza technicznego, przeznaczony do wykonywania okre­ślonych czynności naprawczych.Stacja obsługi wewnętrznego użytku jest to obiekt lub składnik obiektu (zajezdni) przeznaczony do wykonywania określonego za­kresu obsługi technicznej i napraw bieżących pojazdów samochodowych na ogół stanowiących własność posiadacza obiektu.Stacja paliw jest- to obiekt lub składnik obiektu przeznaczony do zaopatrywania pojazdów samochodowych w paliwa, oleje, smary, płyny techniczne itp.Stanowisko postojowe jest to miejsce na parkingu, w garażu lub na placu postojowym, przeznaczone i przystosowane do przechowywania (postoju) lub parkowania pojazdu samochodowego.Stanowisko obsługowe jest to miejsce w pomieszczeniu stacji obsługi odpowiednio urządzone do wykonywania obsług technicznych przy samochodach wprowadzonych na to stanowisko.Stanowisko naprawcze jest to miejsce w pomieszczeniu stacji obsługi lub w warsztacie specjalizowanym, odpowiednio urządzone do wy­konywania napraw pojazdów wprowadzonych na to stanowisko. Stanowisko obsługowo-naprawcze jest to miejsce w po­mieszczeniu stacji obsługi odpowiednio urządzone i przystosowane do wy­konywania obsług technicznych i bieżących napraw pojazdów wprowadzo­nych na to stanowisko. Stanowiska obsługowe i naprawcze mogą być uni­wersalne lub specjalizowane.Specjalizowane stanowiska obsługowe lub napraw­cze są to miejsca w pomieszczeniu stacji obsługi odpowiednio urządzone, wyposażone i przeznaczone do wykonywania określonych czynności obsłu-gowo-naprawczych lub grup tych czynności przy pojazdach samochodo­wych wprowadzonych na to stanowisko.Do specjalizowanych stanowisk, na których wykonywane są grupy czyn­ności, należą np. stanowiska:wykonywania OT-1,wykonywania OT-2,wymiany zespołów,wymiany resorów.Do wykonywania poszczególnych czynności lub grup czynności należy za­liczyć następujące stanowiska specjalizowane:mycia pojazdów,smarowania pojazdów,diagnostyki,napraw blacharskich,malowania pojazdów.W stacjach obsługi rozróżnić można dwa rodzaje specjalizacji:specjalizacja miejsca pracy, przez którą należy rozumieć przystoso­wanie stanowiska (odpowiednie urządzenie i wyposażenie) do wykonywa­nia określonego rodzaju czynności;specjalizacja pracowników, polegająca na doskonaleniu ich do wyko­nywania określonych czynności niezależnie od ich odpowiedniego wyszko­lenia zawodowego.Następny podział stanowisk obsługowych, obsługowo-naprawczych i na­prawczych zależy od tego, czy urządzone jest:stanowisko zwykłe, tj. takie, na którym pojazd samochodowy posta­wiony został w poziomie roboczym,stanowisko z możliwością pracy pod pojazdem, co uzyskać można albo przez podniesienie pojazdu ponad poziom roboczy, albo przez obniżenie poziomu roboczego.W stacjach obsługi mamy więc następujące rodzaje stanowisk:zwykłe — na poziomie roboczym,kanałowe — poniżej poziomu roboczego,podnośnikowe — powyżej poziomu roboczego,pomosty najazdowe (estakady), czyli stałe urządzenia naziemne. Zespół stanowisk pracy o pokrewnym profilu wyodrębniony w osobnym pomieszczeniu lub zgrupowaniu na wydzielonej powierzchni określany by­wa jako warsztat lub rzemiosło specjalistyczne.Do warsztatów specjalistycznych zalicza się:warsztat elektrotechniczny,kużnię-resorownię,warsztat naprawy układu zasilania,warsztat naprawy obić i siedzeń, itd.

Comments

comments