Obliczanie liczby obsług technicznych i napraw głównych

Liczbę obsług technicznych i napraw głównych należy obliczać oddzielnie dla każdej marki i każdego typu pojazdu. Niekiedy potrzebne jest oddziel­ne obliczenie dla grup pojazdów pracujących w odmiennych warunkach, ze względu na zastosowanie różnych norm przebiegu i pracochłonności. Możliwe są dwa sposoby określenia liczby obsług technicznych i napraw.graficzny,obliczeniowy.Sposób określania liczby obsług technicznych i napraw głównych metodą graficzną jest przedstawiony na rysunku 14.1. Grafik ten został wy­konany dla jednego pojazdu, o cyklu między naprawami głównymi wy­noszącym 120 000 km. Cyklem nazywamy przebieg pojazdu, wyrażony w kilometrach, w okresie od oddania do eksploatacji nowego pojazdu do jego naprawy głównej albo przebieg tego pojazdu między kolejnymi na­prawami głównymi.Wzór obliczenia liczby obsług technicznych i napraw głównych, wykona­ny przykładowo dla pojazdów o różnych przebiegach rocznych, jest przed­stawiony w tablicy 14.5.Sposób określenia liczby obsług technicznych i napraw głównych metodą obliczeniową polega na następującym obliczeniu w stosunku rocznym prze­biegu jednorodnych grup pojazdów samochodowych. Przebieg roczny K, pojazdu albo grupy pojazdów samochodowych określa się ze wzoru:Kr = Di-kdl lub Kr = De-kdegdzie:Di — liczba dni posiadania pojazdów,kdl — przebieg dzienny pojazdu w inwentarzu,De — liczba dni pojazdu w eksploatacji,kde — przebieg dzienny pojazdu w eksploatacji.Jeżeli znana jest średnia liczba jednostek pojazdów samochodowych w cią­gu roku i przebieg dzienny jednostki, to przebieg roczny (365 dni) można obliczyć ze wzoru:Kr = Js-A-Kde-365gdzie:Js — liczba inwentarzowa pojazdów,A — współczynnik wykorzystania pojazdów, czyli stosunek dni pracy pojazdów do dni posiadania, Kde — przebieg dzienny pojazdu w eksploatacji.Na podstawie wyliczonych przebiegów rocznych w poszczególnych gru­pach pojazdów oblicza się liczbę niezbędnych napraw głównych według wzoru właściwego dla grupy pojazdów o różnych przebiegach od począt­ku eksploatacji:gdzie:JcNG — zakładowa norma przebiegu międzynaprawczego w danej grupie pojazdów.Liczby obsług technicznych dla OT-3R dla tego samego przebiegu rocz­nego pojazdu oblicza się wg wzoru: gdzie:kor — norma przebiegu międzyobsługowego dla obsługi technicznej. Liczby obsług technicznych dla OT-3R wynoszą:Obsługi sezonowe: letnią L i zimową Z wykonuje się co roku. Jak wynika z podanych wzorów, przy obliczaniu liczby obsług niższego rzędu odejmuje się obsługi wyższego rzędu, ponieważ w skład tych osta­tnich wchodzą również i czynności obsługi niższego rzędu. Gdy pojazd ma małe przebiegi miesięczne, obsługa techniczna OT-l po­winna być wykonywana co najmniej raz na miesiąc, a obsługa techniczna OT-2 co najmniej raz na 6 miesięcy.Zastosowanie przyczep samochodowych spowoduje dla pojazdu ciągnącego zmniejszenie przebiegu międzyobsługowego i międzynaprawczego. Zmniej­szenie to wynosi dla pojazdów pracujących z przyczepą od 5H-20%.

Comments

comments