Obluzowanie się mechanizmu kierowniczego

Objawy. Wskutek poluzowania się lub uszkodzenia elementów za­wieszenia, mocujących obudowę mechanizmu kierowniczego i wału koła kierownicy (kolumny kierownicy), podczas przekręcania koła kierow­nicy mechanizm kierowniczy przesuwa się w jedną lub drugą stronę w stosunku do ramy, co utrudnia kierowanie samochodem. W wyniku wspomnianych luzów w zawieszeniu kolumny kierownicy, wzrasta jałowy ruch koła kierownicy, przy czym koła kierowane wsku­tek znacznego luzu trzepoczą w pewnych zakresach prędkości jazdy (tzw. shimmy).Przyczyny. Poluzowanie lub uszkodzenie zawieszenia kolumny kierownicy może nastąpić wskutek wstrząsów występujących podczas pracy pojazdu, szczególnie podczas jazdy po wyboistych drogach (ewen­tualnie zerwania zluzowanych śrub).Naprawa. Nadmierne luzy w zawieszeniu mechanizmu kierowni­czego usuwa się przez dociągnięcie śrub mocujących mechanizm kie­rowniczy do ramy pojazdu. Należy mieć na uwadze, że zaniedbanie do­ciągnięcia poluzowanych śrub mocujących mechanizm kierowniczy może stać się przyczyną zowalizowania otworów na śruby. W przy­padku takiego zowalizowania otworów należy wszystkie otwory w ra­mie oraz w obudowie mechanizmu rozwiercić na zwiększone średnice i zastosować nowe śruby o odpowiednio grubszych trzpieniach.Podczas wbudowywania kolumny kierownicy trzeba najpierw zamo­cować prowizorycznie uchwyt kolumny na tablicy rozdzielczej, a do­piero potem dokręcić śruby mocujące mechanizm do ramy. W ten spo­sób unika się możliwości przypadkowego zgięcia wału kierownicy.Wskazania. Stan śrub i nakrętek mocujących kolumnę kierownicy należy okresowo sprawdzać i w razie stwierdzenia luzów w zawiesze­niu trzeba śruby natychmiast dociągnąć.

Comments

comments