Obowiązki przeciwpożarowe personelu

Ogólne bezpieczeństwo przeciwpożarowe całego zaplecza technicznego za­leży w dużym stopniu od świadomości i postawy całego personelu zatrud­nionego w zapleczu.Każdy pracownik obowiązany jest przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Szczególnie należy zwrócić uwagę na przestrzeganie wymienionych postanowień:obowiązku zachowania wszędzie czystości i porządku,przestrzegania w wyznaczonych miejscach zakazu palenia tytoniu lub używania otwartego płomienia,obowiązku powiadomienia przełożonego o zaistniałym niebezpieczeńst­wie pożaru,niezastawiania przejść i korytarzy,nieprzechowywania płynów łatwo palnych poza miejscami do tego ce­lu wyznaczonymi, a także zaolejonych szmat lub czyściwa,niemanipulowania przy instalacji elektrycznej przez osoby do tego nie upoważnione,niezasłaniania urządzeń przeciwpożarowych lub używania ich tylko zgodnie z przeznaczeniem.Każdy mistrz i brygadzista na swoim terenie jest odpowiedzialny za prze­strzeganie przepisów przeciwpożarowych przez podległy mu personel. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania tych przepisów mimo zwró­conej uwagi, mistrz obowiązany jest o zaistniałym fakcie powiadomić swo­jego przełożonego.Do obowiązków mistrza należy ponadto:udział w kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej, dokonywanej przez organa kontrolne na terenie jego działania,pouczenie podległych mu brygadzistów i pracowników o zasadach za­chowania warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego,nadzorowanie odpowiedniego przygotowania miejsca pracy przez spa­waczy, w przypadku dokonywania przez nich prac spawalniczych na te­renie jego działania,natychmiastowe zgłaszanie dyżurnemu elektrykowi wszystkich uszko­dzeń i nieprawidłowości w działaniu instalacji i urządzeń elektrycznych,kontrolowanie czy wykonywane jest polecenie dokładnego oczyszcza­nia stanowisk pracy i usuwania odpadków, szmat i czyściwa z pomieszczeń po zakończeniu pracy,kontrolowanie sprawnego działania maszyn i urządzeń, ich smarowa­nia i okresowych przeglądów,dopilnowanie, aby wszędzie tam, gdzie tego względy bezpieczeństwa wymagają, były wywieszone widoczne i dobrze czytelne ostrzeżenia czy wskazania,wyznaczenie dla każdego pomieszczenia pracownika odpowiedzialnego za zachowanie porządku i czystości oraz wyłączanie wszystkich urządzeń po zakończonej pracy. Nazwiska tych pracowników powinny być wywie­szone w każdym pomieszczeniu na widocznym miejscu,kontrolowanie, czy sprzęt pożarniczy nie jest zastawiony i czy nie jest on używany do celów nie związanych z gaszeniem pożaru,dopilnowanie, aby każdy nowo przyjęty pracownik został przeszkolo­ny w zakresie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych dotyczą­cych niedopuszczenia do powstania i rozszerzenia się pożaru.Do obowiązków służby dozorowania należy w szczegól­ności:znać rozkład pomieszczeń zajezdni i stacji obsługi, wszystkie wyjścia, przejścia, piwnice itp.;znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu pożarniczego i umieć się nim posługiwać oraz znać rozmieszczenie hydrantów przeciwpożarowych oraz sposoby alarmowania straży pożarnej;i— znać obowiązujące wszystkich pracowników przepisy porządkowe i zwracać uwagę na ich przestrzeganie. O każdym stwierdzonym przypad­ku nieprzestrzegania przez pracowników przepisów meldować przełożo­nemu;dopilnować, aby nie przebywały w zajezdni i stacji obsługi osoby po­stronne oraz będące w stanie nietrzeźwym;dopilnować, aby kierowcy stawiali samochody na swoich stanowiskach i nie tarasowali nimi przejazdów i dróg;dopilnować, aby w widocznym miejscu w pomieszczeniu zajmowanym przez służbę były wywieszone tablice z numerami telefonów niezbędnymi w przypadku potrzeby, a więc do: straży pożarnej, komisariatu MO, po­gotowia ratunkowego, pogotowania technicznego i sieci, swoich przeło­żonych;nie wpuszczać bez zezwolenia na teren zajezdni obcych pojazdów oraz traktorów nie mających urządzeń odiskiernych;dopilnować, aby szafka z zapasowymi kluczami była stale zaplombo­wana, używanie tych kluczy jest dopuszczalne tylko w razie pożaru;nie przechowywać w swoich pomieszczeniach cieczy łatwo zapalnych i innych materiałów palnych;w przypadku awarii instalacji elektrycznej mieć zastępcze środki oświe­tleniowe.W przypadku pożaru w zajezdni lub stacji obsługi należy:zaalarmować straż i pracowników dostępnymi środkami alarmowymi,zawiadomić o powstaniu pożaru swoich przełożonych,otworzyć bramę wjazdową dla przybywających jednostek straży po­żarnych i udzielić im niezbędnych informacji,ewakuować pojazdy poczynając od stojących najbliżej miejsca poża­ru.

Comments

comments